Hovedkomiteen og faggruppene

Komiteen har 123 medlemmer som er fordelt på en hovedkomité og 13 faggrupper. Medlemmene har til sammen bred tverrfaglig kompetanse. De er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

VKMs medlemmer har kompetanse innen fagområdene biofysikk, bioteknologi, botanikk, ernæring, evolusjonsbiologi, farmakologi, humanmedisin/biologi, jordvitenskap, kjemi, klima og meteorologi, marinbiologi og limnologi, matvitenskap, mikrobiologi, mykologi, plantevitenskap, toksikologi og miljøvitenskap, veterinærmedisin, zoologi og økologi.

Her finner du oversikt over medlemmene i de ulike faggruppene, risikovurderinger, og agenda og referat fra møter i faggruppene.

Biologisk mangfold

Faggruppen vurderer risiko for biologisk mangfold ved innførsel og hold/utsetting av fremmede organismer i Norge.

mouse lemur

CITES

Faggruppen evaluerer søknader om import/eksport og listeforslag under CITES-konvensjonen.

bilde med Husky trekkhunder

Dyrehelse og dyrevelferd

Faggruppen vurderer risiko, utarbeider uttalelser og skaffer for eksempel oversikt og kunnskap om smittsomme sykdommer som kan true dyrenes helse. Faggruppen ser også på problemstillinger knyttet til ugunstige produksjons- eller leveforhold for dyr.

Meal with salmon, soft cheeses

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Faggruppen vurderer nytte og risiko innen fagområdene humanernæring, dietetiske produkter og allergi.

Fôr

Faggruppen vurderer risiko knyttet til fôr til dyr på land og i vann, som produksjonsmetoder, råvarer, tilsetningsstoffer, smittestoffer, genmodifiserte organismer og hvordan fôret påvirker dyrehelse.

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Faggruppen vurderer risiko ved miljøgifter og andre forurensende stoffer, prosessfremkalte stoffer, naturlige toksiner, og rester av veterinær- og humanmedisinske preparater.

DNA strand

GMO-legemidler

Faggruppen vurderer helse- og miljørisiko ved genmodifiserte organismer og legemidler fra/basert på genmodifiserte organismer.

Genmodifiserte organismer (GMO)

Faggruppen vurderer helse- og miljørisiko ved genmodifiserte organismer i mat og fôr.

Hygiene og smittestoffer

Faggruppen vurderer risiko innen fagområdet mikrobiologi og hygiene, som forurensning og overføring av mikroorganismer som kan gi sykdom hos mennesker.

Mikrobiell økologi

Faggruppen vurderer miljørisiko ved utsetting/innførsel av mikroorganismer. Faggruppen vurderer også helse- og miljørisiko ved bruk av mikrobiologiske produkter for rengjøring, avløpsrensing, oljesanering mm.

Plantehelse

Faggruppen vurderer risiko ved karanteneskadegjørere og andre skadegjørere som kan redusere avling, kvalitet eller verdi av planter og planteprodukter, og som kan ha negative effekter på økosystemer og naturmangfold.

Plantevernmidler

Faggruppen vurderer risiko for helse og miljø ved bruk av plantevernmidler og rester av disse i mat.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje & kosmetikk

Faggruppens arbeidsområder er tilsetnings-, aroma- & produksjonshjelpestoffer, emballasje, materialer & gjenstander i kontakt med mat & drikkevann, kjemikalier som brukes i vannbehandling & rester av vaske- & desinfeksjonsmidler, samt kosmetikk.