Hva er CITES og hvordan er VKM tilknyttet?

CITES er en internasjonal avtale som overvåker og regulerer handel med arter av ville planter og dyr for å forhindre at de utryddes.

Konvensjonen trådte i kraft i 1975, og har per 2019 183 medlemsland, kalt parter. CITES fordeler arter av ville planter og dyr på to lister, avhengig av hvor mye beskyttelse de trenger. På liste I står arter som er utryddingstruet. Internasjonal kommersiell handel med disse artene er forbudt. På liste II står arter som er sårbare for handel, eller som kan komme til å bli utrydningstruet i nær fremtid hvis ikke handel reguleres.

Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet for CITES i Norge, og har ansvar for at konvensjonen følges opp og etterleves. Miljødirektoratet gir blant annet tillatelse til eksport og import av CITES-listede arter. Les mer om dette på Miljødirektoratets side. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt VKM som uavhengig vitenskapelig myndighet med ansvar for å utarbeide de vitenskapelige vurderingene som skal ligge til grunn for avgjørelsene som forvaltningsmyndigheten tar.

VKMs leveranser

Som vitenskapelig myndighet har VKM ansvar for:

  • å vurdere møtedokumenter i forkant av internasjonale CITES-møter
  • å vurdere status for arter på liste I- hvor det er søkt om import/eksporttillatelse
  • å vurdere effekter av import/eksport for artsgrupper på liste II
  • å bistå Miljødirektoratet med å utarbeide listeforslag til regulering av arter
  • å analysere handelsnivået for arter som finnes på norsk territorium (significant trade review Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.)


Kontakt

Liten bilde av Jo Hermansen

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Non-detriment finding

En vurdering av risiko for at handel vil være ødeleggende for en arts videre overlevelse kalles en Non-detriment finding (NDF). I en NDF samles informasjon om artens status, bevarings- og forvaltningstiltak, nivå av lovlig og ulovlig handel og andre trusler.

VKM utarbeider to typer av Non-detriment findings:

  1. Vurdering av arter som er i handel hvor det for eksempel er behov for å se nærmere på praktisering av uttak, eller annet som påvirker overlevelse. En slik NDF følger den vanlige VKM-modellen. Det vil si at en prosjektgruppe utfører arbeidet, etterfulgt av fagfellevurdering og godkjenning i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Oppdragene har gjerne 6 måneders frist.
  2. En kortfattet vurdering av liste I-arter, som det søkes om import-/eksporttillatelse for. En slik NDF har kort leveringsfrist slik at forvaltningsmyndigheten skal kunne overholde frister for søknadsbehandling. En NDF med kort frist utarbeides av en fast prosjektgruppe sammen med prosjektleder fra sekretariatet, og med innspill fra eksterne eksperter med spisskompetanse på arten. En kort NDF utgår fra prosjektgruppen, og godkjennes ikke av en faggruppe.