Hva er EFSA og hvordan er VKM tilknyttet?

EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, skal bidra til å bedre mattryggheten, beskytte forbrukerne og bevare tilliten til EU-landenes matvareproduksjon.

Med økende handel over landegrenser, er internasjonalt samarbeid helt nødvendig for å trygge maten og miljøet.

VKM er norsk kontaktpunkt for EFSA, og VKMs direktør er fast norsk representant i EFSAs rådgivende organ, Advisory Forum. Som kontaktpunkt skal VKM fremme utveksling av informasjon og kunnskap mellom EFSA og medlemslandene og bidra i fellesprosjekter. I tillegg skal VKM arbeide for å synliggjøre EFSAs arbeid i Norge.

EFSA gjør risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og medlemslandene innenfor områdene

  • matbårne sykdommer
  • ernæring og næringsstoffer
  • forurensende stoffer
  • genmodifiserte organismer
  • dyrehelse og dyrevelferd
  • plantehelse
  • plantevernmidler
  • produksjon og distribusjon av næringsmidler