Oppnevning av medlemmer

Slik foregår oppnevning av medlemmer til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Vurdering av søkerne

Etter søknadsfristen blir søknadene sendt til en nordisk bedømmelseskomité, som skal vurdere om søknerne er kvalifisert til å være medlem av VKM. Bedømmelseskomiteen vurderer søkerens vitenskapelige kompetanse ut ifra følgende spørsmål:

  • Har søkeren vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå innenfor VKMs fagområder inkludert publikasjoner innenfor fagområdene (både peer reviewed artikler og grå litteratur)?

Bedømmelseskomiteen vurderer også om:

  • søkeren har erfaring med risikovurderinger og/eller kunnskapsoppsummeringer
  • søkeren har erfaring fra faglig og/eller tverrfaglig arbeid i komiteer eller arbeidsgrupper

Søknadene fordeles mellom medlemmene av bedømmelseskomiteen. Hver søker bedømmes av to medlemmer av komiteen. Deretter beslutter bedømmelseskomiteen om søkerne er kvalifisert til å være medlem i VKM, i et felles møte.

Innplassering i komiteen

Alle søkere som bedømmelseskomiteen har funnet kvalifisert, vurderes for innplassering i komiteen. Målet for innplasseringen er at:

  • VKMs fagområder, inkludert kjennskap til norske og/eller nordiske forhold, er dekket
  • medlemmene kommer fra ulike deler av landet og fra Skandinavia
  • hvert kjønn er representert med minst 40 prosent
  • innplasseringen bidrar til oppbygging av norske kunnskapsmiljøer innenfor fagområdene VKM dekker

Det er ønskelig at faggruppelederne har lang og bred relevant vitenskapelig erfaring og ledererfaring.

Sekretariatet utarbeider forslag til innplassering i komiteen. Forslaget sendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

Endelig oppnevning

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner medlemmene i VKM. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.