VKM er en uavhengig og tverrfaglig vitenskapskomité

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene.

VKM sikrer at myndighetene får uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat og for miljøet.

VKM gir ikke råd eller tar stilling til hvordan risiko skal håndteres.

Komiteen har 123 medlemmer, som sammen har bred tverrfaglig kompetanse. Komiteen er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Les mer om komiteen her.

Uavhengig og åpen

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Alle medlemmer må vurdere sin habilitet, og levere habilitetserklæring når de oppnevnes til komiteen. Erklæringene blir vurdert av sekretariatet. Habilitet er også alltid på agendaen for saker som behandles på møter i faggruppene og i hovedkomiteen. Komiteen tar samlet stilling til habiliteten. Resultatet protokollføres og publiseres på VKMs nettside.

Retningslinjene for habilitet gjelder også eksterne eksperter som deltar i et avgrenset prosjekt.

VKM praktiserer full åpenhet om arbeidet og sørger for at risikovurderingene er offentlig tilgjengelige.

Vitenskapelige vurderinger

VKM leverer vitenskapelige vurderinger i form av risikovurderinger, nytte- og risikovurderinger, forskningsoppsummeringer eller andre vitenskapelige vurderinger og kommentarer. VKM forsker ikke selv.

VKM følger internasjonale retningslinjer og standarder for risikovurdering innen de ulike fagområdene. Vurderingene skal være etterprøvbare.

Oppdragsområder

For Mattilsynet vurderer vi risiko på områdene

 • dyrehelse og dyrevelferd
 • ernæring og næringsstoffer
 • genmodifiserte organismer
 • kosmetikk og kroppspleieprodukter
 • mattrygghet
 • plantehelse
 • plantevernmidler

For Miljødirektoratet vurderer vi risiko på områdene

 • fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
 • genmodifiserte organismer
 • mikrobiologiske produkter

VKM gjør også risikovurderinger på eget initiativ.

Du kan lese mer om områdene vi vurderer risiko for her.

Slik er VKM organisert

VKM består av en hovedkomité, 13 faggrupper og et faglig sekretariat.

 • Hovedkomiteen og/eller faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene.
 • Sekretariatet er faglig støtte for hovedkomiteen og faggruppene i arbeidet med vurderingene.

Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over sekretariatet.

Sekretariatets direktør har ansvaret for den daglige driften.

VKMs vedtekter er vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Styrende dokumenter
Strategiske dokumenter
Habilitet
Observatører
Utredninger og evalueringer av VKM