Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

VKM er en uavhengig og tverrfaglig vitenskapskomité

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene.

VKM sikrer at myndighetene får uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat og for miljøet.

Komiteen har ca. 120 medlemmer, som sammen har bred tverrfaglig kompetanse. Komiteen er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Åpen og uavhengig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål. Alle medlemmer må vurdere sin habilitet. Det gjelder også eksperter som deltar i arbeidet på ad hoc-basis.

VKM skal ikke gi råd eller ta stilling til hvordan risiko skal håndteres.

VKM skal praktisere full åpenhet om arbeidet og sørge for at risikovurderingene er offentlig tilgjengelige.

Vitenskapelige vurderinger

VKM leverer vitenskapelige vurderinger i form av uttalelser. En uttalelse kan være en risikovurdering, en nytte- og risikovurdering, en forskningsoppsummering eller andre vitenskapelige vurderinger og kommentarer. VKM forsker ikke selv.

VKM følger internasjonale retningslinjer og standarder for risikovurdering innen de ulike fagområdene. Vurderingene skal være etterprøvbare.

Oppdragsområder

For Mattilsynet vurderer vi risiko på områdene

 • dyrehelse og dyrevelferd
 • ernæring og næringsstoffer
 • genmodifiserte organismer
 • kosmetikk og kroppspleieprodukter
 • mattrygghet
 • plantehelse
 • plantevernmidler

For Miljødirektoratet vurderer vi risiko på områdene

 • fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
 • genmodifiserte organismer
 • mikrobiologiske produkter

VKM gjør også risikovurderinger på eget initiativ.

Du kan lese mer om våre områdene vi vurderer risiko her.

Slik er VKM organisert

VKM består av en hovedkomité, 11 faggrupper og et faglig sekretariat.

 • Hovedkomiteen og/eller faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene.
 • Sekretariatet er faglig støtte for hovedkomiteen og faggruppene i arbeidet med vurderingene.

Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over sekretariatet.

Sekretariatets direktør har ansvaret for den daglige driften.

VKMs vedtekter er vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Styrende dokumenter
Strategiske dokumenter
Årsrapporter
Habilitet
Samhandlingsavtaler
Observatører

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie