Plantehelse

Planteskadegjørere i importert jord og vekstmedier - risiko for plantehelse

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 01.07.2024

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilken risiko som planteskadegjørere i importert jord og andre vekstmedier, har for plantehelsa i Norge.

Prosjektet er første del av et fellesoppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet om hvilke vekstmedier for planter som medfører størst risiko for innførsel av fremmede skadelige organismer, og om hvor effektive ulike risikoreduserende tiltak er.

Oppdraget inngår i regjeringens tiltaksplan «Bekjempelse av fremmede skadelige organismer 2020-2025».

Oppdraget

VKM skal blant annet identifisere:

- Hvilke planteskadegjørere knyttet til jord eller andre vekstmedier, som benyttes ved produksjon av planter i europeiske land, har størst sannsynlighet for å etablere seg og spre seg i Norge?
- Identifisere hvilke planter, plantekategorier eller dyrkingsmetoder som mest sannsynlig vil introdusere de identifiserte planteskadegjørerne til Norge.
- Oppsummere potensielle tiltak for å redusere risikoen.

VKM skal identifisere risikoreduserende tiltak og evaluere hvor effektive og gjennomførbare de er, og om tiltak som allerede er innført i Norge, er tilstrekkelige til å motvirke innførsel av planteskadegjørere med jord og andre vekstmedium ved import av planter og formeringsmateriale fra Europa.


Prosjektgruppa

VKM skal innledningsvis utarbeide en prosjektplan for hvordan arbeidet skal gjennomføres. Prosjektgruppa for prosjektplanen består av:

Prosjektgruppa vil bli utvidet når arbeidet med hovedprosjektet starter. Prosjektet skal godkjennes av VKMs faggruppe for plantehelse. Vurderingen skal etter planen publiseres i løpet av 2024.

Kontakt

Daniel Flø

Prosjektleder, ph.d.

T: 91145274
Send e-post

Andre populære artikler