Biologisk mangfold

Steril oppdrettsfisk – effekter på biologisk mangfold

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 18.06.2024

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilke positive og negative effekter som triploidisering og andre metoder for produksjon av steril oppdrettsfisk, kan ha for biologisk mangfold.

Prosjektet er et oppdrag fra Miljødirektoratet.

Lakselus og rømt oppdrettslaks er de største truslene mot norsk laks. Steril oppdrettslaks kan være et viktig virkemiddel for å redusere disse truslene. I 2021 kom norsk laks på Artsdatabankens liste over arter som er nær truet.

Oppdraget

VKM skal blant annet beskrive i hvilket omfang fertil og triploid oppdrettsfisk finnes i miljøet, og vurdere hvilke effekter det har på ville laksebestander. Triploidisering er en metode for å gjøre fisk steril. Metoden gjør at eggene får tre kromosomsett i stedet for to.

VKM skal også vurdere om bruk av triploid laks har andre positive og negative på biologisk mangfold enn bruk av tradisjonell oppdrettslaks har.

I tillegg skal VKM gi en oversikt og kunnskapsstatus over andre metoder for sterilisering av oppdrettslaks, vurdere potensialet for at slik fisk kan påvirke ville fiskebestander genetisk og om det er andre positive eller negative effekter på biologisk mangfold.

Prosjektgruppa

Prosjektgruppa i VKM består av:

Kjetil Hindar Åpnes i nytt vindu., faggruppe for biologisk mangfold (faglig leder)

Nur Duale Åpnes i nytt vindu., faggruppe for genmodifiserte organismer, mat og fôr

Knut Thomas Dalen Åpnes i nytt vindu., faggruppe for ernæring

Eva Thorstad Åpnes i nytt vindu., faggruppe for biologisk mangfold

Åse Helen Garseth Pdf, 159.5 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert, Veterinærinstituttet

Martin Malmstrøm Åpnes i nytt vindu., VKMs sekretariat (prosjektleder)

Anne Marthe Jevnaker, Åpnes i nytt vindu. VKMs sekretariat (prosjektmedarbeider)

Risikovurderingen skal godkjennes av tverrfaglig godkjenningsgruppe. Prosjektet starter opp i september 2023 og rapporten skal etter planen publiseres i første halvdel av 2024.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder, ph.d.

M: 92 42 43 13
Send e-post