Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Kvikksølv i fisk

Bestilt:

Rapportnr: 2019:03

Publisert: 05.04.2019

Hovedbudskap:

De som har et vanlig fiskekonsum og som spiser de vanligste fiskeartene, ligger under tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for kvikksølv. De som spiser mer enn én porsjon fisk i uken av de fiskeartene som ofte har høy kvikksølvkonsentrasjon, eller fisk som er fanget i forurensede områder, kan ha en eksponering som overskrider TWI.

Det er hovedbudskapet i scenarioberegninger som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Oppdrag

Mennesker er i hovedsak eksponert for kvikksølv via kosten, der fisk og annen sjømat er hovedkilden.

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM belyst hvilke konsentrasjoner av kvikksølv i fisk som kan føre til overskridelse av TWI for kvikksølv, og vurdert dette i sammenheng med ulike mengder og ulike typer fisk som spises.

I bestillingen peker Mattilsynet på at fritidsfiske og inntak av egenfanget fisk er betydelig i deler av befolkningen i Norge. VKM har derfor særlig vurdert fisk som er fanget i kystnære områder og ferskvann.

Mattilsynet ba også VKM fokusere på grupper i befolkningen som er spesielt sårbare for kvikksølveksponering.

Kvikksølvkonsentrasjoner i fisk og TWI

VKM har gjort begrunnede antakelser for å angi hva som er ‘lav’ og ‘høy’ kvikksølvkonsentrasjon i fisk. Dette er brukt i scenarier for å beregne eksponering ved ulike andeler av fisk med ‘lav’ og ‘høy’ kvikksølvkonsentrasjon i kosten. ‘Lav’ kvikksølvkonsentrasjonen i fisk er satt til 0,051 mg/kg og ‘høy’ er satt til 0,33 mg/kg i beregningene. Kvikksølvkonsentrasjonen som regnes som ‘lav’ er satt sammen av gjennomsnittet i torsk (60%) og oppdrettslaks (40%).

EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, har fastsatt TWI for metylkvikksølv (den kvikksølvformen som fins i fisk) til 1,3 mikrogram per kg kroppsvekt.

Å spise fisk med ‘lav’ kvikksølvkonsentrasjon vil ikke føre til en eksponering som overskrider TWI, selv ikke med et høyt ukentlig inntak av fisk, det vil si én kilo fisk i uken.

Dersom man øker andelen av fisk med ‘høy’ kvikksølvkonsentrasjon (1/3 ‘lav’ konsentrasjon og 2/3 ‘høy’ konsentrasjon), vil eksponeringen være lik TWI ved et ukentlig inntak av to porsjoner fisk, som tilsvarer 300 g fisk.

Spiser man kun fisk med ‘høy’ kvikksølvkonsentrasjon vil eksponeringen overskride TWI hvis man spiser mer enn én porsjon fisk i uken, som tilsvarer 150 g fisk.

Gravide og fostre er spesielt sårbare

Gravide og fostre er spesielt sårbare for kvikksølveksponering fordi kvikksølv er skadelig for sentralnervesystemet når det er under utvikling.

Det gjennomsnittlige ukentlige fiskeinntaket blant gravide i Den norske mor og barn-undersøkelsen (217 g) kan føre til en kvikksølveksponering som overskrider TWI hvis den gravide kun spiser fisk med ‘høy’ kvikksølvkonsentrasjon.

Fiskearter med høye konsentrasjoner av kvikksølv

VKM beregnet at hvis man spiser tre porsjoner per uke kan fisken inneholde opptil 0,28 mg/kg kvikksølv før TWI er nådd.

Noen arter forventes å ha høyere gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjoner enn 0,28 mg/kg. Det gjelder saltvannsartene blålange og brosme, og ferskvannsartene lake, gjedde og abbor. I tillegg til artene nevnt over, er den estimerte 95-persentilkonsentrasjonen over 0,28 mg/kg for saltvannsartene torsk, lange, uer, lysing og kveite, og for ferskvannsartene ørret og røye. Kvikksølvkonsentrasjonen økte med lengden på fisken for mange arter.

Om kvikksølv

Kvikksølv finnes i både organisk (metylkvikksølv) og uorganisk form. Som oftest måles formene sammen, som totalkvikksølv. Nær 100 prosent av totalkvikksølv i fisk er metylkvikksølv.

Metode

Fra Mattilsynet mottok VKM 26 361 målinger av kvikksølv i 36 ulike fiskearter fra 305 lokaliteter. VKM ekskluderte data fra fisk som ikke var fanget i kystnære områder, data som var eldre enn 2008 og data fra arter der det var færre enn 20 målinger. Det endelige datasettet som ble benyttet i rapporten besto av 8906 målinger av kvikksølv i 21 fiskearter som det er vanlig å spise i Norge.

Matrisen forskerne brukte for å estimere kvikksølveksponering fra fisk var basert på seks nivåer for inntak (fra 150 g til 1000 g fisk per uke) og fire ulike sammensetninger av fisk i kosten (varierende fra en kost bestående av kun fisk med ‘lave’ kvikksølvkonsentrasjoner til en kost bestående av fisk med kun ‘høye’ kvikksølvkonsentrasjoner).

Forskerne estimerte hvilke kvikksølvkonsentrasjoner i fisk som vil føre til en eksponering lik TWI gitt forskjellig sammensetning av fisk i kosten og antall porsjoner fisk spist.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen bestod av

  • Heidi Amlund, VKM-medlem i faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (faglig leder)
  • Helle Knutsen, VKM-medlem i faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
  • Anders Ruus, VKM-medlem i faggruppen for plantevernmidler
  • Jostein Starrfelt, statistiker fra VKM-sekretariatet
  • Kirsten Eline Rakkestad, prosjektleder fra VKM-sekretariatet

Prosjektgruppen var satt sammen på bakgrunn av relevant faglig kompetanse og erfaring med risikovurdering.

VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester er ansvarlig for risikovurderingen.

Kontakt

Heidi Amlund

Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

M: +45 93 51 08 77

Andre populære artikler