Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av utlekking av bly og andre tungmetaller fra keramiske produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2004: 13

Publisert: 19.10.2004

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er av Mattilsynet blitt bedt om å vurdere mulig helsefare knyttet til utlekkingsnivåer, eksponering og gjeldende grenseverdier for tungmetallene bly, kadmium og barium fra keramiske produkter.

Bakgrunnen for bestillingen var en undersøkelse utført ved Næringsmiddeltilsynet i Oslo i 2003 som blant annet viste at flere testede keramiske produkter hadde en utlekking av bly over gjeldende grenseverdi.

Undersøkelsen omfattet 648 enkeltgjenstander av keramikk ment for direkte kontakt med næringsmidler. Saken er behandlet av Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4). 

For bly ble det anslått at utlekking ved de nivåene som ble funnet i undersøkelsen kan føre til et inntak som overskrider tolerabelt ukentlig inntak flerfoldige ganger. For den keramiske gjenstanden med høyest utlekking er inntaket 120 ganger høyere. Et slikt nivå vil kunne representere en risiko for blyforgiftning. 

Utlekking ved nåværende grenseverdi vil kunne gi et ukentlig inntak som er 16 ganger det tolerable ukentlige inntaket.

Tilsvarende beregninger for kadmium tilsier at utlekking ved de nivåene som ble funnet i undersøkelsen kan føre til et inntak som vil gi en betydelig overskridelse av tolerabelt ukentlig inntak. 

For den keramiske gjenstanden med høyest utlekking vil inntaket være ca. 3 ganger høyere. Utlekking ved nåværende grenseverdi vil kunne gi et ukentlig inntak som er over 4 ganger så høyt som det tolerable ukentlige inntaket.

For barium viser eksponeringsberegningene i risikovurderingen at 11 av de undersøkte keramiske gjenstandene vil føre til en overskridelse av det tolerable daglige inntaket. Et estimert daglig inntak fra gjenstanden med høyest utlekking er 22 ganger det tolerable daglige inntaket.

Faggruppen konkluderer ut i fra de eksponeringsberegninger som er gjort i risikovurderingen med at de nåværende grenseverdier for bly og kadmium er for høye til å sikre helsemessig trygge produkter. Det kan også være behov for å begrense inntaket av barium fra keramikk.

Eksponeringen for de tre metallene er vurdert i forhold til det tolerable ukentlige inntaket (provisional tolerable weekly intake, PTWI) for bly og kadmium fastsatt av FAO/WHOs ekspertgruppe for tilsetningsstoffer og kontaminanter (JECFA) og det tolerable daglige inntaket (tolerable weekly intake, TDI) av barium basert på WHOs grenseverdi for barium i drikkevann. 

I eksponeringsberegningene som er utført antas væskeinntaket fra keramikk å være 1 l/dag. Det er forutsatt at den aktuelle koppen, kruset, muggen eller lignende brukes hver dag, og det er tatt hensyn til tilførsel av metallene fra matvarer og andre kilder. Det beregnete inntaket gir dermed uttrykk for hva lekkasje av tungmetaller fra keramiske gjenstander i verste fall kan innebære.

Bly og andre tungmetaller som kadmium og barium tilsettes glasur for å senke brenntemperaturen og for å gi keramiske produkter bedre estetiske egenskaper. Om brenningen skjer ved feil temperatur kan tungmetallene lekke ut i sure mat- og drikkevarer. 

Det er de senere årene rapportert om flere forgiftningstilfeller forårsaket av utlekking av høye blynivåer fra greske keramiske produkter i Norge og i Sverige.

Gjennom å sammenligne resultatene fra undersøkelsen i 2003 med tidligere undersøkelser av industrielt produserte keramiske gjenstander, mener faggruppen at problemet med utlekking av metaller fra keramikk hovedsakelig er knyttet til gjenstander som er laget av brukskunstnere og keramikere, og i mindre grad til industrielt produsert keramikk.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler