Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av bruken av dietylftalat (DEP) i kosmetiske produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 67

Publisert: 20.12.2005

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert om bruken av ingrediensen dietylftalat (DEP) i kosmetiske produkter kan anses som helsemessig trygg. Dietylftalat benyttes blant annet som et løsningsmiddel for andre ingredienser eller som såkalt fiksativ i parfymeblandinger. En vesentlig anvendelse av dietylftalat forekommer i etanolholdig kosmetikk, da stoffet ofte inngår som et denatureringsmiddel i den tekniske spriten som anvendes.

Risikovurderingen er foretatt av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4).

Bruken av ulike ftalater i forbrukerprodukter har vært mye debattert de senere årene og har blant annet blitt assosiert med et redusert spermieantall hos menn i vestlige land.

En rapport fra Greenpeace har nylig stilt spørsmål ved bruken av DEP i kosmetikk. Basert på denne rapporten og med henvisning til at DEP ikke er tillatt brukt i leketøy og regntøy i Norge, ba en stortingsrepresentant vinteren 2005 helseministeren om å vurdere å forby bruken av DEP også i kosmetiske produkter.

Faggruppens risikovurdering bygger på tidligere vurderinger av DEP gjennomført av EUs tidligere vitenskapskomité på kosmetikkområdet (SCCNFP), Verdens helseorganisasjon (WHO) og Nasjonalt folkehelseinstitutt. SCCNFP konkluderte i sin siste vurdering fra 2003 med at det er forsvarlig å benytte DEP i kosmetikk i de konsentrasjoner som anvendes i produktene.

I faggruppens vurdering er human eksponering, basert på nylig rapporterte nivåer i urin i den amerikanske befolkningen, sammenlignet med den verst tenkelige eksponeringsdosen beregnet av SCCNFP.

Beregningene viste at gjennomsnittlig og høy eksponering for DEP i den amerikanske befolkningen er henholdsvis 150 og 10 ganger lavere enn hva som ble estimert av SCCNFP.

I den senere tiden er det publisert flere epidemiologiske studier som indikerer at det er en korrelasjon mellom påviste ftalatnivåer i urin hos mennesker og mulige helseeffekter. Faggruppen har vurdert at disse nye studiene ikke gir tilstrekkelig informasjon til å fastslå om de observerte sammenhengene virkelig er årsakssammenhenger eller om de bare er tilfeldige utslag, fordi livsstilsfaktorer som røyking og inntak av alkohol, som begge er assosiert med eksponering for DEP og alvorlige helseeffekter, ikke er kontrollert for i de aktuelle studiene.

VKMs faggruppe 4 konkluderer derfor med at de nye studiene som er evaluert i denne vurderingen, ikke gir tilstrekkelig ny informasjon til å endre konklusjonen fra SCCNFP om at DEP trygt kan anvendes i kosmetikk i de konsentrasjoner som anvendes i produktene.

Det er imidlertid nødvendig med flere epidemiologiske studier på ftalateksponering, spesielt for DEP, og alvorlige reproduksjonseffekter i mennesker. Det er viktig at disse studiene er kontrollert for livsstilsfaktorer, som f.eks røyking, for å avvise eller bekrefte om ftalater ved nåværende eksponeringsnivåer kan medføre alvorlige reproduksjonseffekter.

Det nasjonale forbudet mot bruk av alle ftalater i leketøy er et håndteringstiltak basert på føre-var-prinsippet og EUs risikovurderinger av et utvalg av ftalater.

Til tross for at DEP ikke er inkludert blant de ftalatene som har blitt risikovurdert av EU for bruk i leketøy, er DEP omfattet av det nasjonale forbudet. EU-kommisjonen tillater bruk av DEP i leketøy. Bruken av DEP i leketøy er imidlertid trolig svært begrenset ettersom stoffets egenskaper er lite egnet i denne typen produkter.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler