Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikogruppering av aminosyrer

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 21

Publisert: 28.11.2011

Hovedbudskap:

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gruppert rundt 30 aminosyrer og aminosyreforbindelser i forhold til hvor stor potensiell helserisiko det er forbundet med høyt inntak av disse, for eksempel fra kosttilskudd.

VKM understreker at rapporten ikke er en fullverdig risikovurdering, blant annet fordi VKM ikke har beregnet hvor mye befolkningen får i seg av de ulike aminosyrene eller hvor store doser av aminosyrene som faktisk finnes i kosttilskuddene som selges.

Mattilsynet har varslet at de i etterkant av denne risikogrupperingen vil vurdere å be VKM om fullverdige risikovurderinger for, i første omgang, de aminosyrene som blir gruppert med høy helserisiko.

Gruppering etter høy, moderat og lav potensiell risiko

Det kan være en mulig høy risiko for negative helseeffekter knyttet til høyt inntak av aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmethionin og tryptofan.

  • Det kan være en mulig moderat risiko for negative helseeffekter knyttet til høyt inntak av aminosyrene arginin, asparagin/asparaginsyre, leucin, isoleucin og taurin
  • For de følgende aminosyrene foreligger det ikke nok dokumentasjon til å kunne konkludere på et vitenskapelig grunnlag, men basert på kunnskap om at aminosyrer har et høyt bioaktivt potensiale mener VKM at valin, cystein, cystin, fenylalanin, glutamat, glysin, hydroxy-metyl-butyrat, karnitin, lysin, N-acetyl-L-cystein, ornitin, prolin, serin, spermidin, teanin, threonin og tyrosin bør settes i gruppen moderat potensiell risiko.
  • Det er lav potensiell risiko for negative helseeffekter knyttet til inntak av aminosyrene beta-alanin, glutamin, glutation og karnosin.

Gjennomgang av publiserte studier

Den foreliggende rapporten er utarbeidet av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Faggruppen har foretatt et bredt litteratursøk i databasen MEDLINE og finner at det for de fleste av aminosyrene og aminosyreforbindelsene er gjort få studier som er relevante for å belyse eventuelle negative helseeffekter.

Basert på en gjennomgang av studiene som finnes har VKM gruppert aminosyrene i potensiell lav, middels og høy risikogruppe.

Høy potensiell risiko vil si aminosyrer hvor VKM har funnet studier som indikerer at det er risiko for direkte organeffekt, effekt på sentralnervesystemet eller økt potensiell risiko for utvikling av sykdom.

Moderat potensiell risiko vil si aminosyrer og aminosyreforbindelser hvor VKM har funnet studier som indikerer at det er risiko for endringer i biomarkører med kjente negative helseeffekter.

Lav potensiell risiko vil si aminosyrer og aminosyreforbindelser hvor VKM har funnet studier som indikerer at det er lav risiko for endringer i biomarkører og at disse biomarkørene er uten kjente negative helseeffekter eller uten kjente bivirkninger.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler