Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Oppdatert risikovurdering av ingredienser i "energidrikker"

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 11.05.2009

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) slutter seg til EFSAs konklusjon om at et jevnlig konsum av “energidrikker” ikke vil medføre et bekymringsverdig inntak av ingrediensene taurin og glukuronolakton.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) slutter seg til EFSAs konklusjon om at et jevnlig konsum av “energidrikker” ikke vil medføre et bekymringsverdig inntak av ingrediensene taurin og glukuronolakton.

Det understrekes imidlertid at EFSA ikke har vurdert ”energidrikker” som sådan, men to mye brukte ingredienser i slike produkter.

VKM konkluderer videre med at risikoen for negative helseeffekter av koffein fra ”energidrikker” vil være størst hos tenåringer. Det antas at det er størst risiko forbundet med et akutt konsum.

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk har, på oppdrag fra Mattilsynet, vurdert hvordan de nye opplysningene som framkommer om taurin og glukuronolakton i en ny risikovurdering fra EFSA påvirker konklusjonene i VKMs vurdering av ”energidrikker” fra 2005.

Basert på norske inntaksnivåer foretok VKM i 2005 en vurdering av ”energidrikker” med koffein, taurin, glukuronolakton, inositol og vitaminer og konkluderte som EUs tidligere vitenskapskomité for mat (SCF, nå EFSA) i 2003 med at det, på grunnlag av manglende dokumentasjon, ikke var mulig å fastsette trygge inntaksnivåer for taurin og glukuronolakton.

VKM ble videre bedt om å vurdere hvorvidt helserisikoen forbundet med inntak av koffein fra ”energidrikker” blant ulike brukergrupper i Norge har endret seg siden vurderingen i 2005. EFSAs nye vurdering omhandler ikke koffein.

Taurin og glukuronolakton

Det foreligger nå nye studier og ny kunnskap som har gjort det mulig å fastsette trygge inntaksnivåer for taurin og glukuronolakton.

Basert på disse nye opplysningene konkluderer EFSA med at eksponering for taurin og glukuronolakton, som individuelle ingredienser i de konsentrasjoner som normalt brukes i ”energidrikker”, og ved de inntaksnivåene som er presentert i EFSA-vurderingen, ikke utgjør noen helserisiko.

VKM slutter seg til denne konklusjonen og vurderer den som gjeldende også for norske inntaksnivåer av de to stoffene.

Kombinasjonseffekter av koffein, taurin og glukuronolakton

VKM konkluderte i 2005 med at man har for liten kunnskap om eventuelle kombinasjonseffekter, spesielt mellom taurin og koffein, til å kunne utelukke negative helseeffekter. Både taurin og koffein kan føre til tap av vann og natrium fra kroppen (økt urinutskillelse, diuretisk effekt).

Nye data fra humane studier som omtales i EFSAs vurdering fra 2009 tilsier at interaksjoner mellom taurin og koffein i forhold til økt urinutskillelse er lite trolig. Andre kombinasjonseffekter ble ikke undersøkt.

Det er imidlertid verdt å merke seg at mulige kombinasjonseffekter av taurin og koffein på hjerte- og karsystemet ikke kan utelukkes, særlig for spesielt følsomme individer, men dette har ikke blitt tilstrekkelig undersøkt.

VKM støtter konklusjonen i EU SCF sin vurdering fra 2003 om at det per i dag ikke er noen vitenskapelig grunn til å forvente kombinasjonseffekter av glukuronolakton og koffein eller taurin.

Kombinasjonseffekter av alkohol, trening og ”energidrikker”

Flere nye tilfeller av mulige negative helseeffekter i forbindelse med et konsum av ”energidrikker” i kombinasjon med alkohol og/eller fysisk aktivitet er rapportert i etterkant av VKMs vurdering fra 2005.

Det er imidlertid ikke mulig å fastslå om det er noen årsakssammenheng mellom de rapporterte effektene og et konsum av ”energidrikker”, eller til en samtidig eksponering for alkohol eller fysisk aktivitet. I enkelte tilfeller kan også narkotiske stoffer være innblandet.

Koffein

I denne oppdaterte vurderingen fra VKM er det gjennomført beregninger av nye inntaksscenarioer for barn, tenåringer og voksne. De nye inntaksberegningene viser at koffeininntaket i de ulike aldersgruppene ikke har endret seg vesentlig siden forrige risikovurdering fra VKM i 2005.

VKM bemerker at det generelt er store individuelle forskjeller i toleransen for koffein hos mennesker.

Det estimerte tilleggskonsumet av ”energidrikker” vil ha stor innflytelse på det totale koffeininntaket hos barn, noe som bidrar til at terskelnivået (LOAEL) for engstelse og anspenthet overskrides. Slike effekter av koffein er ikke ønskelig hos barn under 12 år, og VKM mener at det estimerte konsumet av ”energidrikker”, og det økte inntaket av koffein som er beskrevet i risikovurderingen, er av bekymring.

Det kan ikke utelukkes at tenåringer med lav toleranse for koffein kan oppleve negative helseeffekter som følge av et konsum av ”energidrikker”.

Risikoen for negative helseeffekter av koffein fra ”energidrikker” vil være størst hos tenåringer i alderen 13-15 år, ettersom denne aldersgruppen fortsatt drikker lite kaffe og derfor forventes å tåle mindre koffein enn voksne. Det antas at det er størst risiko forbundet med et akutt konsum av ”energidrikker”.

VKM anser at tilleggsbidraget av koffein fra ”energidrikker” ikke gir grunn til bekymring for voksne.

Ettersom halveringstiden for koffein i kroppen dobles til tredobles under graviditet på grunn av hormonelle endringer, opprettholder VKM imidlertid anbefalingene fra VKMs risikovurdering i 2005 om at gravide og ammende ikke bør ha et inntak som overstiger 100 – 200 mg koffein/dag.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler