Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Migrasjon av N-etyl-toluensulfonamid (NETSA) fra ostefilm til næringsmiddelstimulant

Bestilt:

Rapportnr: 2004: 09

Publisert: 09.11.2004

Hovedbudskap:

VKM er bedt av Mattilsynet om å vurdere om overføring av stoffet N-etyl-toluensulfonamid (NETSA) fra matvareemballasje til matvarer, f.eks. ost, kan utgjøre en helsefare. NETSA er en mykgjører og en mulig kilde kan være trykkfarge eller lim som brukes i flerlagspakkematerialer til ost.

Bakgrunnen for at Mattilsynet ba om en risikovurdering var undersøkelser som viste at NETSA kan overføres fra trykte pakkematerialer til såkalte næringsmiddelsimulanter (fett og vann).

Pakkematerialene som ble analysert var samlet inn hos to store matvareprodusenter i Norge. På grunnlag av mangelfulle toksikologiske data er NETSA ikke oppført på den ordinære listen over stoffer som er tillatt brukt i næringsmiddelemballasje. Det er ikke fastsatt noen grenseverdier for hvor mye av stoffet som kan gjenfinnes i mat.

Inntil mer opplysninger foreligger er imidlertid NETSA tillatt brukt i emballasje som kommer i kontakt med næringsmidler under forutsetning av at ikke helsefarlige mengder kan overføres til matvarene, i henhold til regelverkets generelle bestemmelser.

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4) har gjennomgått den eksisterende informasjonen om NETSAs toksikologiske egenskaper. Dette materialet er så mangelfullt at det ikke er mulig å utføre en fullstendig risikovurdering som fører fram til en verdi for tolerabelt inntak.

Faggruppen foretok isteden en vurdering etter prinsippet om at det finnes en terskelverdi for eksponering som er slik at eksponering for stoffer under denne verdien ikke er toksikologisk betenkelige (Treshold of Toxicological Concern, TTC). TTC-verdien basert på NETSAs kjemiske struktur og egenskaper er 1,5 µg/person/dag.

Nivåene av NETSA som ble påvist i undersøkelsen ble sett i sammenheng med et gjennomsnittlig og høyt inntak av ost basert på kostholdsundersøkelser i den norske befolkningen. Disse eksponeringsberegningene viste at TTC-verdien ble kraftig overskredet.

Faggruppen kan derfor ikke utelukke at det kan være en helsefare knyttet til inntak av denne bestanddelen i plastemballasjen som kan migrere til ost. En mer fullstendig risikovurdering av en eventuell helsefare knyttet til inntak av NETSA fra plastemballasje, kan ikke utføres før det foreligger mer data fra studier av toksikologiske effekter av dette stoffet.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler