Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Migrasjon av epoksidert soyaolje (ESBO) og 2-etylheksansyre (2-EHA) til barnemat

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 14

Publisert: 08.03.2005

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført vurderinger av om migrasjon av epoksidert soyabønneolje (ESBO) og 2-etylheksansyre (2-EHA) til barnemat vil kunne utgjøre noen helserisiko for spedbarn. Bakgrunnen for de to risikovurderingene er analyseresultater av barnemat på det norske markedet som er emballert i glass med skrulokk, hvor de to forbindelsene har blitt påvist. Både ESBO og 2-EHA fungerer som mykgjørere i plastpakningene i skrulokk som brukes til matvarer emballert i glass og bidrar på denne måten til at forseglingen blir tett, og forhindrer mikrobiologiske eller andre forurensninger.

Risikovurderingene er foretatt av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4).

Epoksidert soyabønneolje (ESBO)

EUs tidligere vitenskapelige komité for mat (Scientific Committee for Food, SCF) har etablert et tolerabelt daglig inntak (TDI) på 1 mg/kg kroppsvekt/dag for ESBO. I analysene som Mattilsynet har fått utført ble ESBO funnet i konsentrasjonene 3-58 mg/kg. Disse analyseresultatene er sett i sammenheng med inntaksdata fra en norsk kostholdsundersøkelse hos spedbarn.

Eksponeringsberegningene viser at det gjennomsnittlige inntaket av ESBO fra barnemat hos 6-12 måneder gamle spedbarn ligger 4-5 ganger lavere enn TDI.

Beregning av et verst tenkelig tilfelle, basert på et høyt inntak hos et spedbarn av den barnematen med det høyeste innholdet av ESBO påvist i undersøkelsen, viste at TDI kan bli overskredet opptil 2 ganger. Det er antatt at sporadiske, kortvarige, overskridelser av TDI ikke vil utgjøre noen helserisiko av betydning. Slike overskridelser må likevel anses som uønsket siden sikkerhetsmarginen mellom eksponering og uheldige helseeffekter kan bli redusert.

European Food Safety Authority (EFSA) publiserte den 26. mai 2004 en risikovurdering av ESBO basert på inntaksberegninger av barnemat fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

Det estimerte inntaket av ESBO fra barnemat hos spedbarn i aldersgruppen 6-12 måneder i Norge ble funnet å være noe lavere enn hva som ble kalkulert i EFSA sin risikovurdering, der TDI i noen tilfeller ble overskredet opptil 4-5 ganger.

2-Etylheksansyre (2-EHA)

Ingen av de internasjonale vitenskapelige ekspertgruppene for matsikkerhet har etablert en TDI for 2-EHA. Basert på resultater fra dyreforsøk har faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM i denne vurderingen fastsatt en TDI på 0,25 mg/kg kroppsvekt/dag.

I analysene som Mattilsynet har fått utført av barnemat emballert i glass ble 2-EHA funnet i konsentrasjonene 0,08-0,60 mg/kg.

Eksponeringsberegningene viser at inntaket av 2-EHA fra barnemat hos 6-12 måneder gamle norske spedbarn ligger 12 – 125 ganger under den estimerte TDI på 0,25 mg/kg kroppsvekt/dag. Faggruppen understreker at datagrunnlaget for å gjøre en risikovurdering er noe ufullstendig ved at det mangler studier av gentoksisitet utført i forsøksdyr.

I oppdraget fra Mattilsynet ble VKM også bedt om vurdere om det er behov for en lavere spesifikk migrasjonsgrense (SMG) for kjemikalier fra matemballasje tenkt brukt spesielt av spedbarn og små barn for å sikre en tilstrekkelig beskyttelse av disse, siden de har et høyt inntak av mat i forhold til kroppsvekten.

Beregningene i risikovurderingen av ESBO viser at TDI kan bli overskredet hos spedbarn for enkelte kjemiske forbindelser som har en lav TDI og en migrasjon ved eller under den totale migrasjonsgrensen på 60 mg/kg. Faggruppen konkluderer derfor med at det kan være berettiget å sette en lavere SMG for noen forbindelser i materialer i kontakt med næringsmidler som er spesielt beregnet på spedbarn og små barn.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler