Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter

Rapportnr:

Bestilt:

Publisert: null

 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skal levere kunnskapsgrunnlaget for et bedre norsk regelverk for listing av truede dyr og planter. VKM gjør dette på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Listing vil si å sortere truede dyr og planter på en liste over arter som er så utrydningstruet at all handel er forbudt, eller på lister over arter som står i fare for å bli utrydningstruet.

Overbeskatning og ukontrollert handel med truede arter av vill flora og fauna er et økende problem, og en av de viktigste årsakene til at arter og bestander forsvinner. Handel inkluderer alt fra handel med levende dyr og planter til handel med en rekke ulike produkter fra disse, som for eksempel matprodukter, lær, tre, medisiner eller suvenirer.

Sammen med faktorer som tap og oppdeling av leveområder, kan handel bidra til at populasjoner reduseres kraftig og resultere i at arter utryddes.

Harmonisering av regelverk

Internasjonalt er handel med truede arter regulert gjennom CITES-konvensjonen (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Konvensjonen skal sikre lovlig, bærekraftig og sporbar handel med arter som er i ferd med å bli utryddet.

Om lag 35 000 truede dyre- og plantearter verden over er beskyttet av CITES. Artene er fordelt på tre lister med ulik grad av handelsrestriksjoner. Liste I omfatter arter som er så utryddingstruet at all handel i praksis er forbudt. Liste II omfatter truede arter der den internasjonale handelen må begrenses for å sikre artenes overlevelse. Liste III er arter som enkelte land ønsker å regulere handelen med.

CITES er en minimumskonvensjon som åpner for at landene kan fastsette ytterligere nasjonale bestemmelser. I motsetning til den norske CITES-forskriften, som i hovedsak bygger på konvensjonens minstekrav, går EUs regelverk lengre enn konvensjonen på flere områder. De norske miljømyndighetene er derfor i gang med å harmonisere det nasjonale regelverket slik at Norge legger seg på samme beskyttelsesnivå som EU-landene.

VKMs oppdrag

I forbindelse med revideringen av den nasjonale CITES-forskriften skal Vitenskapskomiteen levere det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget som myndighetene trenger for å fastslå hvilken liste de ulike truede artene skal sorteres under.

Med utgangspunkt i EUs artslister skal Vitenskapskomiteen vurdere virkninger av lovlig og ulovlig handel av seks ulike grupper med om lag 150 arter av pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, landlevende virveldyr og planter.

Vitenskapskomiteen skal gjøre en vurdering av:

  • utbredelsesområde og populasjonstrender (inkludert rødlistestatus)
  • effekter av lovlig og ulovlig handel

Denne informasjonen skal sammenfattes i faktaark for hver art.

VKMs første oppdrag om truede arter

Dette er det første oppdraget som Vitenskapskomiteen leverer til Miljødirektoratet innenfor temaet handel med truede arter.

Du kan lese mer om samarbeidet her >

Det er Vitenskapskomiteens faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) som skal utføre arbeidet.

Utredningen skal være ferdig tidlig 2017.

Sist oppdatert 07.12.2016.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie