CITES

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for listing av truede dyr og planter (CITES)

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 38

Publisert: 27.07.2016

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for nye forslag til regulering av internasjonal handel med truede dyr og planter. VKM har gjort dette på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Listen skal behandles på neste partsmøte i CITES-konvensjonen som arrangeres i Johannesburg, Sør-Afrika, i perioden 24. september - 5. oktober 2016. VKM har vurdert hvordan lovlig og ulovlig handel med de artene som omtales i forslagene, kan påvirke arten.  Overbeskatning og ukontrollert handel med truede arter av vill flora og fauna er et økende problem. Handel er en av de viktigste årsakene til at arter og bestander reduseres og utryddes. Handel inkluderer alt fra handel med levende dyr og planter til handel med en rekke ulike produkter fra disse, som for eksempel matprodukter, lær, tre, medisiner eller suvenirer. 

Globale retningslinjer for kontroll av handel

Internasjonalt er handel med truede arter regulert gjennom CITES-konvensjonen (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Konvensjonen skal sikre lovlig, bærekraftig og sporbar handel med arter som står i fare for er å bli utryddet. 

Over 35 000 truede dyre- og plantearter verden over er beskyttet av CITES. Artene er fordelt på tre lister med ulik grad av handelsrestriksjoner. Liste I omfatter arter som er så utryddingstruet at all kommersiell handel i utgangspunktet er forbudt. Liste II omfatter arter der den internasjonale handelen må overvåkes for å sikre artenes overlevelse. Liste III omfatter arter som enkelte land ønsker å regulere egen handel i samarbeid med andre parter i konvensjonen. 

CITES har partsmøter hvert tredje år. I forkant av møtene kan medlemslandene komme med forslag om å inkludere nye arter på CITES-listene, eller å flytte arter fra en liste til en annen. Slike forslag må sendes inn sammen med en statusrapport for den aktuelle arten i forkant av partsmøtet. Partsmøtet fatter vedtak på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget som presenteres i listeforslaget samt legges frem på møtet. 

Om oppdraget

Miljødirektoratet gav VKM i oppdrag å vurdere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for et utvalg av listeforslagene som skal opp på partsmøtet høsten 2016. Dokumentasjonen omfatter status for artene (inkludert eventuell rødliste status, bestandsestimat, trender i bestandsstørrelse) og handelsdata.

VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) er ansvarlig for rapporten.

Rapporten ble publisert 27.07.2016

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler