Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodisert maishybrid 1507 x NK603

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 35

Publisert: 03.06.2005

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insektstolerante maislinjen 1507 x NK603 fra Pioneer Hi-Breed er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under VKM. I sitt brev datert 05.04.2005, ref. 2005/3841 ART-BM-KW, ber Direktoratet for naturforvaltning (DN) VKM om å vurdere den genmodifiserte maislinjen 1507 x NK603 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maisen 1507 x NK603 er mer allergifremkallende enn næringsmidler og fôrvarer fra umodifisert maiskorn. 

På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner Faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos næringsmidler og fôrvarer fra 1507 x NK603 i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes. 

Faggruppen mener at siden adjuvanseffekt av Cry1F ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes må det kreves av Pioneer Hi-Bred å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av Cry1Ac i forhold til muligheten for adjuvanseffekt av Cry1F.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler