Hovedkomiteen | Plantevernmidler | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Dyrehelse og dyrevelferd

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 16

Publisert: 07.04.2008

Hovedbudskap:

Det er generelt lite sannsynlig at kombinasjonseffekter oppstår når stoffer opptrer sammen i doser under stoffenes trygge inntaksverdier. Derfor er kombinasjonseffekter i praksis et lite problem i Norge i dag. Dette er konklusjonen i rapporten ”Combined toxic effects of multiple chemical exposures” som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet på oppdrag for Mattilsynet.

En veiledning til hvordan VKM skal ta hensyn til mulige problemer med samtidig eksponering for flere stoffer er utarbeidet.

Rapporten omfatter i utgangspunktet alle kjemiske stoffer i mat, fôr og kosmetikk, som for eksempel rester av plantevernmidler, tilsetningsstoffer, stoffer fra emballasje, miljøgifter, metaller og naturlige alge‐ og muggifter.

VKM har i rapporten belyst prinsippene for hvordan man kan foreta risikovurderinger av kombinerte effekter som følge av eksponering for flere kjemiske forbindelser samtidig.

Risikovurderinger av eksponering for kjemiske stoffer via mat, drikkevann, fôr og kosmetiske produkter er hovedsakelig basert på data om virkninger av enkeltstoffer.

VKM har i denne uttalelsen beskrevet de mest relevante teoretiske prinsippene for ulike typer
samvirkende toksiske effekter etter eksponering for flere kjemiske forbindelser samtidig, selv om dette allerede er omtalt i publiserte rapporter.

Dette ble ansett som mest hensiktsmessig for å kunne besvare spørsmålet fra Mattilsynet om hvorvidt slike hensyn blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte i risikovurderinger fra VKM. Intensjonen har vært å samle den mest relevante informasjonen om kombinasjonseffekter, sammen med kommentarer og synspunkter fra VKMs faggrupper i en og samme rapport.

Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet på oppdrag for VKM et bakgrunnsdokument som er benyttet i arbeidet med uttalelsen. Deretter oppnevnte VKM en ad hoc-gruppe med bestående av VKM-medlemmer fra relevante faggrupper og ekstern ekspertise til å arbeide med oppdraget. VKMs hovedkomité behandlet og godkjente den endelige uttalelsen.

Uttalelse om rapportens relevans i 2013

Konklusjonene i rapporten om kombinasjonseffekter (cocktaileffekter) som VKM publiserte i 2008 står seg fortsatt, men det er behov for presiseringer. Det er konklusjonen til Hovedkomiteen i VKM etter å ha vurdert rapporten opp mot nye vitenskapelige studier og rapporter.

Hovedkomiteens uttalelse om rapporten ble publisert 20.02.2013.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler