Hovedkomiteen

Uttalelse om rapporten "Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke" fra 2008

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 08

Publisert: 20.02.2013

Hovedbudskap:

Konklusjonene i rapporten om kombinasjonseffekter (cocktaileffekter) etter samtidig eksponering for flere kjemikalier som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) publiserte i 2008 gjelder fortsatt, men det er behov for presiseringer. Det er konklusjonen til Hovedkomiteen i VKM etter å ha vurdert rapporten opp mot nye vitenskapelige studier og rapporter.

Kombinasjonseffekter, populært kalt cocktaileffekter, vil si kombinerte effekter av flere kjemiske stoffer som opptrer sammen. Det finnes ulike måter stoffer kan virke sammen på, dvs. ulike typer av kombinasjonseffekter.

Det er særlig knyttet bekymring til stoffer som virker på samme måte i kroppen.

VKM publiserte i 2008 rapporten «Combined toxic effects of multiple chemical exposures».

Siden den gang har det blitt publisert mye forskning på området og flere internasjonale organer har avgitt rapporter om kombinasjonseffekter og hvordan man kan forholde seg til slike problemer.

Hovedkomiteen i VKM ønsket derfor å vurdere om rapporten fra 2008 fortsatt er gyldig, eller om konklusjonene må revurderes.

Generelt lite sannsynlig at kombinasjonseffekter oppstår

- VKM mener nå som i 2008 at det generelt er lite sannsynlig at kombinasjonseffekter oppstår når stoffer opptrer sammen i doser under stoffenes trygge inntaksverdier. Grunnen er at disse verdiene for kjemiske stoffer har stor sikkerhetsmargin og at mange stoffer ikke får større effekt når de opptrer sammen enn når de opptrer alene, sier Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen i VKM.

- Unntaket er, mener VKM, når vi utsettes for stoffer som virker på samme måte i kroppen. Stoffer med samme virkemåte vil kunne legges sammen (dose addisjon) og i noen tilfeller gi risiko for helseskade hvis det samlede nivået blir tilstrekkelig høyt, selv om man utsettes for trygge mengder av hvert enkelt stoff. Et eksempel er dioksiner og dioksinliknende stoffer. Der legges disse sammen når vi vurderer risikoen, sier Alexander. 

Hormonhermere

Det har vært stilt spørsmål om hvorvidt hormonhermende stoffer kan grupperes etter virkemåte og vurderes sammen. Dette gjelder særlig dersom stoffer binder seg til de samme reseptorene (mottakerne) som hormoner gjør.

Mange plantevernmidler tilhører også grupper hvor stoffer har samme virkningsmekanisme når det gjelder beskyttende effekt for planten. Noen av disse kan også ha liknende helseskadelige effekter.

I tilfeller der en vet at stoffer virker på samme måte i kroppen, kan disse legges sammen når en skal vurdere risiko. Det kan imidlertid være utfordrende å gruppere kjemikalier, og det mangler vedtatte kriterier for hvordan stoffer skal grupperes.

Det fremgår av en rapport fra EU-kommisjonens vitenskapelige komiteer fra 2012. 

Gjennomgang av nyere forskning

Det har i de senere årene vært diskutert hvorvidt det virkelig går an å sette en nedre grense for kjemiske stoffer der man med rimelig grad av sikkerhet kan si at inntak under denne grensen er trygt.

- Dersom stoffer opptrer sammen i lave doser under stoffenes trygge inntaksverdier, men har forskjellig måte å virke på, mener VKM fortsatt at det er lite sannsynlig at det oppstår kombinasjonseffekter (effekt-addisjon). Grunnen er at stoffer som har forskjellig virkningsmekanisme ikke gjør hverandre mer skadelig og at hvert stoff opptrer i mengder som ligger under nivået hvor det er økt risiko for negativ helseeffekt, sier Alexander.

I forskning som er publisert etter 2008, er det rapportert at kjemikalier som opptrer sammen kan påvirke hverandres effekter (interaksjon).

En gruppe forskere ved Imperial College i London gjorde i 2011 en gjennomgang av mange studier.

I de tilfellene der interaksjon kunne påvises ved lave doser, viste bare 6 av 90 studier en noe større effekt (kalt synergisme) enn den som kunne forutsies ved en modell der en legger mengdene av enkeltstoffer sammen (dose-addisjon).

Dette støtter konklusjonen til EUs mattrygghetsorgan EFSA, som i 2008 sa at interaksjoner er lite sannsynlig når mengdene av kjemikalier man er utsatt for ligger under grensen for trygt inntak.

Behov for mer forskning på kombinasjonseffekter

VKM mener det bør forskes mer på kombinasjonseffekter og særlig ved nivåer på linje med dem vi utsatt for i dagliglivet.

For øvrig følger VKM nøye med arbeidet som foregår internasjonalt. Blant annet har EUs mattrygghetsorgan EFSA bestilt en systematisk litteraturgjennomgang av kombinasjonseffekter av blandinger av 100 kjemikalier som er relevante for EFSA. Rapporten skal være ferdig innen utgangen av 2014.

VKM gjør åpne, uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger

VKM bidrar til å sikre trygg mat gjennom å gjøre uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Risikovurderingene brukes som grunnlag for utvikling av regelverk, til behandling av ulike søknader i Norge og i EU og for å fastsette beskyttelsesnivå.

Oversikt over ulike typer kombinasjonseffekter for kjemiske stoffer i mat, drikke og kosmetikk:

 

Addisjon

  • Dose-addisjon gjelder når stoffene har lik virkemåte. Det vil si at mengden av stoff A og B kan legges sammen fordi de har samme toksiske effekt. Selv om hvert stoff alene ikke utløser effekt kan samtidig påvirkning likevel føre til effekt dersom samlet mengde blir stor nok.
  • Effekt-addisjon gjelder når stoffene har ulik virkemåte. Det vil si at mengden av stoff A og B ikke kan legges sammen fordi de har forskjellige toksiske effekter. Dersom hvert stoff alene ikke utløser effekt vil heller ikke samtidig påvirkning føre til effekt.

Interaksjon (stoffene påvirker hverandres effekt)

  • Antagonisme vil si at stoff B motvirker effekten av stoff A.
  • Synergisme vil si at stoff A forsterker effekten av stoff B, slik at den samlede effekten er større enn summen av effektene av hvert stoff alene. Merk at synergisme sjelden oppstår før ved høye doser.
  • Potensering skjer når et stoff som ikke har toksisk effekt øker den toksiske effekten av et annet stoff når de opptrer sammen.

Ingen kombinasjonseffekter
Vitenskapskomiteen for mattrygghet mener at det ikke kan forventes kombinasjonseffekter dersom:

  • Stoffene inntas i lave doser, ofte langt under deres respektive akseptable inntaksverdier.
  • Stoffene har samme virkemåte og dose-addisjon kan forventes, men samlet dose er under nivået som anses som trygt for det mest potente stoffet i blandingen.
  • To stoffer har antagonistisk effekt, dvs. at de motvirker (”nuller ut”) hverandres effekt.


Nettomtalen ble sist oppdatert 07.08.2013.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler