Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet gjør risikovurderinger av genmodifiserte organismer på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Oppdrag fra Mattilsynet

Oppdraget som VKM har fått fra Mattilsynet omfatter å utarbeide vurderinger av helserisiko, landbruksrelatert miljørisiko og sameksistens for søknader under forordning (EF) nr. 1829/2003 og direktiv 2001/18/EF.

Oppdraget omfatter å utarbeide risikovurderinger i forbindelse behandling av søknader om godkjenning av genmodifiserte organismer i EU, og i forbindelse med vurdering av markedsadgang i Norge.

Oppdrag på sluttføringer fra Mattilsynet

I forbindelse med norsk sluttføring av søknader under EU-direktiv 2001/18 og EU-forordning 1829/2003 har Mattilsynet bedt VKM om endelige risikovurderinger av de EU-godkjente søknadene med hensyn på helserisiko og konsekvenser for norsk landbruk (agronomi og sameksistens).

Mattilsynet er godkjenningsinstans for norske søknader om godkjenning av avledete, ikke spiredyktige produkter fra genmodifiserte organismer til bruk som mat og fôr.

Mattilsynet gir også uttalelser til Miljødirektoratet om helseaspekter når søknadene dreier seg om godkjenning av genmodifiserte organismer til mat og fôr. I tillegg har Mattilsynet ansvar for å vurdere mulige konsekvenser for norsk landbruk ved en eventuell godkjenning av genmodifiserte organismer eller produkter av slike organismer.

Oppdrag fra Miljødirektoratet

Oppdraget som VKM har fått fra Miljødirektoratet i 2013 omfatter som tidligere å utarbeide vitenskapelige spørsmål og kommentarer til EFSA når EFSA gjennomgår og risikovurderer en GMO-søknad som vurderes i EU.

Videre ber Miljødirektoratet VKM om å gjøre foreløpige miljørisikovurderinger for søknader om utsetting av genmodifiserte organismer (GMOer) under EU-direktiv 2001/18 og søknader under EU-forordning 1829/2003 som faller inn under den norske genteknologiloven.

GMO-er som søkes godkjent til dyrking eller som mat og/eller fôr vurderes under EU-forordning 1829/2003/EF. GMO-er som søkes godkjent til dyrking, men hvor produktet ikke skal brukes til mat og fôr, vurderes under EU-direktiv 2001/18. Dette gjelder f.eks prydplanter.

EU-forordning 1829/2003 er per dags dato ikke implementert i norsk rett.

I forbindelse med forberedelse til implementering av forordningen, har Miljødirektorateti 2013 bedt VKM om å utarbeide endelige miljørisikovurderinger av 39 genmodifiserte organismer og avledete produkter som inneholder eller består av GMO som er godkjent i EU for ett eller flere bruksområder som omfattes av genteknologiloven.

Miljødirektoratethar bedt VKM om endelige risikovurderinger for de EU-godkjente søknadene hvor VKM ikke har avgitt endelig miljørisikovurdering. I tillegg har Miljødirektoratet bedt VKM vurdere hvorvidt det er nødvendig å oppdatere eller endre de endelige miljørisikovurderingene som VKM tidligere har levert.

Bakgrunnen for at Miljødirektoratet ber VKM om å gjøre endelige risikovurderinger av alle GMO-er som er godkjent i EU, er at Norge er etter at forordning 1829/2003 er implementert i norsk rett må kunne vise til vitenskapelige risikovurderinger for å kunne avvise EU-godkjente GMO-er.

Oppdragsbrev fra Miljødirektoratet med nye oppgaver på miljøområdet

VKM har fått nye oppgaver for Miljødirektoratet innen fremmede organismer, truede arter og mikroorganismer.

VKM skal i en prøveperiode på to år utføre enkelte miljørisikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger knyttet til mikrobiologiske produkter, fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) for Miljødirektoratet.

Deler av arbeidet for Miljødirektoratet vil skje i nært samarbeid med Artsdatabanken.

Oppdragene som VKM har for Mattilsynet fortsetter som før.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie