Gangen i søknadsprosessen

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer. Under følger en oversikt av gangen i søknadsprosessen når en GMO søkes godkjent i EU og i Norge.

Oversikten gjelder søknader under forordning 1829/2003/EF. GMO-er som søkes godkjent til dyrking eller som mat og/eller fôr vurderes under EU-forordning 1829/2003/EF. Norge har ikke implementert forordningen, men vurderer likevel søknadene til EU og kan spille inn kommentarer til EFSA.

GMO-er som søkes godkjent til dyrking, men hvor produktet ikke skal brukes til mat og fôr, vurderes under EU-direktiv 2001/18. Dette gjelder f.eks prydplanter.

 

1. Selskap søker om godkjenning

Et selskap søker et medlemsland om godkjenning av en GMO. Medlemslandet videresender søknaden til EUs mattrygghetsorgan EFSA.

2. EFSA varsler medlemsland og EU-kommisjonen

EFSA varsler øvrige medlemsland og EU-kommisjonen. EFSA sjekker søknad. Ved søknad om dyrkingstillatelse får ett medlemsland oppdraget med gjøre en foreløpig risikovurdering for EFSA.

3. EFSA sender søknad på høring i EU/EØS

 EFSA sender søknad på tre måneders offentlig høring i EU- og EØS-landene.

4. Norge deltar i høring. VKM gjør foreløpig risikovurdering.

 Norge deltar i høringsrunden. Miljødirektoratet arrangerer høring i Norge og koordinerer norske innspill. VKM gjør foreløpig risikovurdering for Mattilsynet og Miljødirektoratet og gir innspill til EFSA basert på denne.

5. EFSA ferdigstiller risikovurdering

 EFSA ferdigstiller sin risikovurdering basert på dokumentasjon fra søker, innspill fra medlemslandene, uavhengig litteratur etc. Risikovurderingen oversendes EU-kommisjonen.

6. EU fatter beslutning om GMO-en skal tillates

 EU-kommisjonen sender saken på offentlig høring. Beslutning i hvorvidt GMO-en skal gis godkjenning i EU fattes gjennom avstemming blant medlemslandene og avgjøres eventuelt av EU-kommisjonen.

7. Norge sluttbehandler søknad. VKM gjør endelig risikovurdering.

 Norske myndigheter kan reservere seg mot GMO-er godkjent i EU. Norske myndigheter kan reservere seg mot omsetning, hvis det vurderes at produktet medfører risiko for helse- og miljø, inneholder resistensmarkørgener mot antibiotika, eller er i strid med genteknologilovens øvrige formål, samfunnsnytte, bærekraft og etikk. VKM utarbeider risikovurdering for Miljødirektoratet og Mattilsynet når Norge sluttbehandler søknaden.

8. Norge fatter beslutning om GMO-en skal tillates.

 Miljødirektoratet oversender endelig innstilling til Klima- og miljødepartementet, som avgjør om GMO-en skal tillates i Norge.