VKM søker vitenskapelige eksperterernæringsområdet

Har du høy faglig kompetanse innen ernæring, human medisin eller epidemiologi? Vi trenger å supplere komiteen med flere medlemmer til faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Søknadsfrist: 12.02.2021

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er en offentlig oppnevnt komité som gjør risikovurderinger knyttet til matproduksjon, mattrygghet og miljø. Vi sikrer at myndighetene får uavhengige vitenskapelige kunnskapsgrunnlag av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat og for miljøet.

VKM utarbeider kunnskapssynteser i form av risikovurderinger, nytte- og risikovurderinger, systematiske kunnskapsoppsummeringer og andre vitenskapelige vurderinger på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det vurderes om også Helsedirektoratet skal bli oppdragsgiver. Som et ledd i dette er det planer om en nytte- og risikovurdering av salterstattere med Helsedirektoratet som oppdragsgiver.

VKM trenger flere medlemmer til faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi, innen fagområdene ernæring, human medisin og epidemiologi.

Som medlem i VKM får du:

  • bidra til at våre oppdragsgivere fatter beslutninger på vitenskapelig grunnlag
  • utvide din faglige kompetanse
  • utvide ditt faglige nettverk
  • være medforfatter på risikovurderinger eller andre vitenskapelige vurderinger. Disse publiseres i det vitenskapelige tidsskriftet VKM Report

Som medlem deltar du i møter i faggruppen og i prosjektgrupper som utarbeider risikovurderinger. Arbeid for VKM godtgjøres etter statens satser.

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha kompetanse på doktorgradsnivå innen ernæring, human medisin eller epidemiologi. Komitéarbeidet krever aktiv deltagelse på møter og nødvendige møteforberedelser.

Send søknad her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

For mer informasjon, kontakt

prosjektleder Bente Mangschou

fagdirektør Elin Thingnæs Lid

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner medlemmene

VKMs medlemmer oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet. De nye medlemmene oppnevnes fra mars 2021 og frem til ny komité oppnevnes i 2022. Medlemmene oppnevnes i kraft av sin faglige kompetanse, og ikke som representanter for egen arbeidsgiver eller andre interesser.

Slik vurderes søkerne

Etter søknadsfristen blir mottatte søknader sendt til en nordisk bedømmelseskomité. Bedømmelseskomiteen vurderer søkerens vitenskapelige kompetanse ut ifra følgende spørsmål:

  • Har søkeren vitenskapelig kompetanse innenfor fagområdene VKM etterspør? (Relevante publikasjoner (av nyere dato, både fagfellevurderte artikler og grå litteratur) og relevant arbeidserfaring)

For søkere som bedømmelseskomiteen vurderer som vitenskapelig kvalifisert til å være VKM medlem, vil bedømmelseskomiteen deretter vurdere to tilleggskriterier. Disse tilleggskriteriene er ikke krav for å bli medlem:

  • Har søkeren erfaring med risikovurdering?
  • Har søkeren erfaring fra faglig og/eller tverrfaglig arbeid i komiteer eller arbeidsgrupper?

Innplassering og endelig oppnevning

Alle søkere som bedømmelseskomiteen har funnet vitenskapelig kvalifisert, vurderes for innplassering i komiteen. Dette gjøres av VKMs sekretariat.

Målet for innplasseringen i denne suppleringsrunden er å styrke arbeidskapasiteten i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi, innenfor fagområdene ernæring, human medisin og epidemiologi, med to-fire nye medlemmer. Det er viktig at de nye medlemmene i faggruppen kan bidra med arbeidskapasitet i prosjekter.

VKM gjør habilitetsvurdering av alle medlemmer i komitéen. Når vi har mottatt din søknad om medlemskap vil vi sende deg våre regler for habilitet samt et habilitetsskjema som vi vil be deg om å fylle ut og sende til oss.

Sekretariatet utarbeider forslag til innplassering i faggruppen. Forslaget sendes til Helse- og omsorgsdepartementet som foretar den endelige oppnevningen.

Medlemmene utnevnes på personlig basis for perioden fram til ny komite i 2022, med mulighet for reoppnevning.

Kontakt

liten portrettbilde av Bente Mangschou

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

VKM hovedkomité, medlemmer og ansatte