Biologisk mangfold

Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og hold av fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 36

Publisert: 29.06.2016

Hovedbudskap:

To arter av insektet kneler har potensiale for å etablere seg i Norge i et 50 års perspektiv. Det kan ha negative følger for norsk økosystem og biologisk mangfold, ettersom knelerne er et rovinsekt som spiser et stort antall andre insekter.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en risikovurdering av hvor sannsynlig det er at fremmede landlevende edderkoppdyr og insekter vil kunne overleve i Norge. Taranteller, knelere, pinnedyr og noen skorpionarter er vurdert.

VKM har også vurdert hvordan disse artene vil kunne påvirke økosystemer og andre organismer hvis de etablerer seg i Norge.

Risikovurderingen er utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Fremmede organismer

Fremmede organismer er organismer som ikke finnes naturlig på stedet. Fremmede organismer kan være både planter og dyr, sopp og mikroorganismer. De kan spre seg ved hjelp av mennesker og på egenhånd. De fleste fremmede organismer utgjør liten eller ingen trussel mot norsk natur, men noen kan forårsake stor skade i området de sprer seg til.

Moderat risiko for at knelere kan etablere seg

Risikoen ved at knelerne Mantis religiosa og Orthodera novaezealandiae etablerer seg i Norge, er vurdert til å være moderat. I tillegg har VKM risikovurdert at 20 ulike arter av taranteller, ti arter av pinnedyr og åtte andre kneler-arter, som lever under klimatiske forhold som tilsvarer det norske. Risikoen for at disse etablerer seg og at etableringen har negative effekter for norsk biologisk mangfold, er likevel vurdert å være lav.

– Risikoen er vurdert opp mot fire forhold, sier Anders Nielsen, som har ledet arbeidet.

– De fire forholdene er: sannsynligheten for at arten kan komme til Norge, for eksempel via handel. Sannsynligheten for at den kan etablere seg og overleve i norsk natur og klima i et 50 års perspektiv. Sannsynligheten for at den kan spre seg over store områder, og sannsynligheten for at den kan ha negative følger for norsk biologisk mangfold ved at norske arter taper i konkurranse om ressurser, eller ved at den spiser store mengder planter eller stedegne insekter og andre dyr, fortsetter Nielsen.

6600 arter er vurdert

Det er et omfattende arbeid som VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter har gjort. Totalt 6600 fremmede arter er vurdert. De fleste lever i dag i tropiske og subtropiske områder. Sannsynligheten for at de vil kunne etablere seg i norsk klima er vurdert til å være lav.

111 arter ble vurdert til å ha potensiale for å kunne overleve i et klima som ligner det norske. For 61 av disse finnes det så godt som ingen informasjon, verken om levested eller biologi. Arbeidsgruppen kunne dermed ikke utføre en fullstendig risikovurdering av disse.

50 arter vil kunne overleve

– 50 arter lever i områder med et klima som ligner Norge i dag eller i et 50 års perspektiv. VKM har vurdert ulike sider ved disse artenes biologi og potensiale for å kunne overleve og spre seg.

– Kun to arter knelere er vurdert til å ha middels sannsynlighet for å kunne overleve under norske klimatiske forhold. Disse knelerne sprer seg nordover i Nord-Amerika og i Europa i dag. Det er sannsynlig at de kan påvirke det biologiske mangfoldet i Norge, ettersom de spiser et stort antall byttedyr. Men, disse vurderingene er forbundet med stor usikkerhet, sier Nielsen.

Nye regler for import og utsetting

1. januar 2016 kom det en ny forskrift under naturmangfoldloven om import og utsetting av fremmede organismer til Norge. De nye reglene innebærer blant annet at man må ha tillatelse for å kunne importere en rekke fremmede organismer til Norge.

Fremmede organismer er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet i verden og kan ha store økonomiske konsekvenser. De nye reglene vil bidra til å begrense spredningen av skadelige fremmede organismer til Norge.

Om oppdraget

Miljødirektoratet ba VKM om å vurdere hvor sannsynlig det er at taranteller, knelere og pinnedyr samt noen arter skorpioner kan overleve i Norge. VKM ble også bedt om å vurdere om disse artene vil kunne påvirke økosystemer og andre organismer. Noen fremmede organismer kan ha med seg blindpassasjerer, for eksempel parasitter. Risikoen ved disse blindpassasjerene skal også vurderes. Miljødirektoratet vil bruke risikovurderingen fra VKM som grunnlag for å behandle søknader om godkjenning av import av edderkoppdyr og insekter.

VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) er ansvarlig for miljørisikovurderingen.

Risikovurderingen ble publisert 29.06.2016

Kontakt

Anders Nielsen

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

M: 91 35 04 35

Andre populære artikler