Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av helserisiko ved grillet mat

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 21.03.2024

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere helserisiko ved å spise grillet mat.

Risikovurderingen gjøres på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunn

VKM vurderte i 2007 helserisiko ved konsum at grillet mat. Mange forhold kan være endret siden VKMs forrige vurdering. Grillsesongen har blitt lengre og utvalget av matvarer og grilltyper har blitt bredere. I tillegg har det kommet ny kunnskap om uønskede helseskadelige forbindelser, såkalte prosessfremkalte stoffer, som oppstår ved grilling.

De mest kjente helseskadelige stoffer som kan oppstå ved varmebehandling, er akrylamid, furan, heterosykliske aromatiske aminer (stekemutagener) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

For å kunne gi aktuelle og relevante råd til forbrukere, trenger Mattilsynet oppdatert kunnskap om dannelse av prosessfremkalte stoffer i ulike matvarer ved ulike grillmetoder, og vurdering av hvilken risiko det kan utgjøre.

Oppdrag

Mattilsynet ber VKM om å:

1. Identifisere helseskadelige prosessfremkalte stoffer som dannes i større grad ved grilling enn ved steking og lage en oversikt over rapporterte mengder av disse stoffene i ulike typer grillmat.

2. Belyse faktorer (for eksempel grilltype, grillmetode og matvare) som har betydning for dannelse av de identifiserte prosessfremkalte stoffene i grillmat

3. Om mulig ut fra tilgjengelig informasjon, vurdere helserisiko knyttet til konsum av grillmat sammenliknet med stekt mat

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av

  • Espen Mariussen, faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (faglig leder)
  • Martin Schlabach, faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
  • Lisbeth Dahl, faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
  • Ann-Karin Olsen, faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
  • Jan Alexander, faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
  • Helen Engelstad Kvalem, VKMs sekretariat (prosjektleder).

Risikovurderingen skal godkjennes av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Den skal etter planen publiseres i desember 2023.

Kontakt

Andre populære artikler