Biologisk mangfold

Vårjakt på ender - risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 12.10.2022

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd ved vårjakt på ender, etter samisk tradisjon.

Vurderingen gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet

Som en del av oppdraget skal VKM også identifisere og beskrive eventuelle risikoreduserende tiltak. Det omfatter ulike scenarioer for uttak, både når det gjelder utvalg av arter og antall individer som kan skytes.

Bakgrunn

Vårjakt på ender har vært og er fortsatt sterkt forankret i samisk kultur i Kautokeino. Fra gammelt av var jakten viktig fordi den ga mat i en kritisk fase på våren.

Vårjakten strider mot moderne prinsipper og praksis for forvaltning av vilt. VKMs vurdering skal inngå som kunnskapsgrunnlag i en totalvurdering av samiske kulturelle tradisjoner og hvilken betydning vårjakt har for å utøve disse, sett i lys av internasjonale forpliktelser for rettigheter for urfolk.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

Bjørnar Ytrehus Åpnes i nytt vindu., faggruppen for mikrobiell økologi, faglig leder

Katrine Eldegard Åpnes i nytt vindu., faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter

Jan Ove Bustnes Pdf, 56.8 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Kjersti S. Kvie Åpnes i nytt vindu., VKMs sekretariat, prosjektleder

Dean Basic Åpnes i nytt vindu., VKMs sekretariat, prosjektdeltager

Risikovurderingen skal godkjennes av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), med supplering fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Etter planen skal den publiseres høsten 2022.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie