Genmodifiserte organismer

Uttalelse om Bayer Crop Science Genmodifisert oljerapslinje T45

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 41

Publisert: 07.07.2007

Hovedbudskap:

Denne uttalelsen er utført av Faggruppen for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Faggruppen baserer sin vurdering av Bayers genmodifiserte herbicidtolerante rapslinjen T45 på den dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig på EFSAs nettside GMO EFSAnet, dokumentasjon under forordning 1829/2003/EC, European Food Safety Authority (EFSA 99, 2006) retningslinjer og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) konsensusdokument for raps. Rapsen T45 ble først kommersialisert i USA og Canada i 1998.

En del av de analysene som er foretatt, viser statistiske forskjeller, men variasjonene finnes også i umodifisert raps. Det synes derfor ikke å være holdepunkter for at det forskjeller mellom modifisert og umodifisert raps.

Den genmodifiserte rapsen synes ikke å være forskjellig fra umodifisert raps med hensyn på næringsmiddel- og fôrkvalitet.

Faggruppen vil påpeke at flere komponenter ikke er analysert, men anser imidlertid ikke at disse analysene er avgjørende for å vurdere mattrygghet for den aktuelle genmodifiserte rapsen.

Faggruppen finner også at dokumentasjonen av rapsen er tilfredsstillende.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler