Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps T45 (EFSA/GMO/UK/2005/25)

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 33

Publisert: 23.09.2013

Hovedbudskap:

Den genmodifiserte oljerapslinjen T45 utgjør ingen større helserisiko enn konvensjonell raps. Det er også lite trolig at en eventuell utilsiktet frøspredning av T45 vil påvirke miljøet og landbruket i Norge.

Det er konklusjonen i en risikovurdering av T45 som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Den genmodifiserte oljerapslinjen T45 har fått tilført et pat-gen fra jordbakterien Streptomyces viridochromogenes.

Det tilførte pat-genet fører til at planten produserer PAT-protein. PAT-protein gir rapsplantene høyere toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffet glufosinat-ammonium.

T45 ble godkjent til dyrking i Canada og USA i 1996 og 1998. Ifølge firmaet som har utviklet T45, ble imidlertid GMO-en trukket fra markedet og produksjonen i tredjeland stoppet etter vekstsesongen 2005.

EU godkjente de genmodifiserte rapslinjen til bruk som mat og fôr i 2009.

Grunnen til at EU godkjente T45 var å ta høyde for mulig utilsiktet innblanding av T45 i andre importerte rapspartier til EØS-området.

Risikovurderingen som nå foreligger er basert på uavhengige vitenskapelige publikasjoner og gjennomgang og vurdering av dokumentasjon fra eksperimentelle studier levert av søker.

Risikovurderingen er gjort i henhold til internasjonalt gjeldende risikovurderingsmetodikk,

Helserisiko

Rapsolje er det eneste rapsproduktet som brukes til mat. Oljen fra T45 inneholder ikke PAT-proteinet. Rapsoljen skiller seg dermed ikke fra konvensjonell rapsolje. Olje fra den genmodifiserte T45 utgjør derfor heller ingen større helserisiko enn konvensjonell rapsolje.

Fôringsforsøk på broilere viser ingen forskjell mellom T45 og konvensjonell oljeraps når det gjelder matinntak, vekst eller generell helse. VKM konkluderer derfor med at kvaliteten på fôr fremstilt av T45 ikke synes å være forskjellig fra konvensjonell raps.

Miljørisiko

Tatt i betraktning den forventede begrensede importen av T45, er risikoen for genspredning fra eventuelle forvillede planter av T45 til dyrkede sorter eller viltvoksende arter i Norge svært lav.

VKM finner det derfor det lite trolig at utilsiktet frøspredning av rapslinjen T45 vil ha negative effekter på miljø og landbruk i Norge.

Behandling av søknader om markedsføring av GMO-er i EU og Norge

Norge er gjennom EØS-avtalen tilknyttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organismer og avledete produkter. Det betyr at Norge vurderer alle

GMO-er som søkes godkjent i EU.VKM gjør foreløpige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet når en GMO-søknad behandles i EU.

VKM gir også innspill til EUs mattrygghetsorgan EFSA når EFSA legger søknaden ut på en åpen tremåneders høring. Risikovurderingene og VKMs innspill til EFSA er en del av grunnlaget når norske myndigheter gir innspill til EUs behandling av en søknad.

Når søknad om godkjenning av en GMO blir sluttbehandlet i Norge, utfører VKM endelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Risikovurderingene er en del av grunnlaget for myndighetenes behandling av søknadene.

Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvalting) har det overordnede ansvaret for behandling av søknader om utsetting av GMO i Norge.

Dette innebærer blant annet å koordinere søknadsbehandlingen, samt å foreta helhetlig vurdering og anbefaling til Miljøverndepartementet i forbindelse med norsk sluttbehandling av søknadene.

Direktoratet har ansvar for å vurdere miljørisiko ved utsetting av GMO, samt å vurdere produktets innvirkning på bærekraft, samfunnsnytte og etikk i henhold til genteknologiloven.

Mattilsynet er ansvarlig for å vurdere risiko for menneske- og dyrehelse ved utsetting av GMO i henhold til genteknologiloven og matloven.

Mattilsynet forvalter i tillegg regelverk for avlede produkter fremstilt på grunnlag av GMO, samt landbruksfaglige vurderinger i henhold til eget sektorlovverk.

Oppdrag fra Mattilsynet

Norge forbereder seg nå på å implementere EU-forordning 1829/2003 i norsk rett. Som en del av forberedelsene har Miljødirektoratet bedt Mattilsynet om vurderinger av alle GMOer og avledete produkter som inneholder eller består av GMOer som er godkjent under i EU- forordning 1829/2003 eller EU-direktiv 2001/18.

På den bakgrunnen har Mattilsynet bedt VKM om å utarbeide endelige vitenskapelige risikovurderinger av 39 godkjente GMOer og prosesserte produkter innen Mattilsynets sektoransvar.

Tidligere risikovurderinger av T45

I 2007 utarbeidet VKM utarbeidet en helserisikovurdering av oljeraps T45 i forbindelse med EFSAs offisielle høring av søknad EFSA/GMO/UK/2005/25.

I 2013 gjorde VKM en miljørisikovurdering av T45 på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler