Hygiene og smittestoffer

Tungmetaller i jord og gjødsel og utvikling av antimikrobiell resistens

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 29

Publisert: 19.10.2017

Hovedbudskap:

Tungmetaller i jord og i gjødselprodukter kan bidra til utvikling av bakterier som er resistente overfor tungmetaller og antimikrobielle midler.

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Tungmetaller

De siste årene har det vært økende oppmerksomhet om at enkelte metaller kan ha betydning for utvikling av antimikrobiell resistens.

Mattilsynet ønsket en vurdering av sammenhengen mellom antimikrobiell resistens og innholdet av tungmetaller i jord og gjødselprodukter, som kloakkslam og husdyrgjødsel. På fagspråk brukes betegnelsen potensielt toksiske metaller (PTM).

VKM har vurdert tungmetallene arsen, kadmium, krom, kobber, nikkel, kvikksølv, bly og sink. De er vurdert fordi det er mulig at de finnes i gjødsel, og fordi de har potensiale til å bidra til utvikling av antimikrobiell resistens hos ulike bakteriearter.

Mangelfulle data

Vurderingen er hovedsakelig basert på internasjonalt publiserte artikler.

- Forekomsten av tungmetaller i jord i Norge blir ikke overvåket systematisk. Basert på tilgjengelige data, antar vi at mengden av tungmetaller i jord varierer. Mengden avhenger blant annet av tidligere og nåværende landbrukspraksis og jordforholdene, sier Yngvild Wasteson, som har ledet det faglige arbeidet med rapporten.

Også data om tungmetaller i gjødselprodukter som er overført til jord er mangelfulle. Basert på dataene som finnes, konkluderer VKM med at bruk av gjødselprodukter vil føre til at mengden av tungmetaller i jord øker, spesielt når det gjelder kobber og sink. I områder med intensivt landbruk, vil mengden være høyere enn i områder med lavere intensitet, ifølge rapporten.

- Mengden av tungmetaller i jord må vurderes i et langsiktig perspektiv, fordi slike metaller ikke brytes ned, men lagres i miljøet, tilføyer Wasteson.

Kobling mot antimikrobielle midler

Resistens mot tungmetaller kan knyttes til resistens mot antimikrobielle midler som brukes for å forebygge og behandle sykdom hos dyr og mennesker. Det er begrenset kunnskap om sammenhengen mellom resistens mot tungmetaller og kobling mot antimikrobielle midler.

VKM fremhever imidlertid at det finnes kjente koblinger mellom resistens overfor kobber og sink og overfor antimikrobielle midler.

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer er ansvarlig for risikovurderingen.

Kontakt

Yngvild Wasteson

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

M: 47 02 49 64

Siamak Yazdankhah

Prosjektleder, ph.d.

T: 48 27 86 85
Send e-post

Andre populære artikler