Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av utlekking av bly og kadmium fra glass, metallvarer og ikke-keramiske gjenstander uten emaljebelegg

Bestilt:

Rapportnr: 2004: 08

Publisert: 20.12.2004

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er av Mattilsynet blitt bedt om å vurdere mulig helsefare knyttet til inntak av tungmetallene bly og kadmium fra glass, metallvarer og ikke-keramiske gjenstander uten emaljebelegg. Saken er behandlet av Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4).

Bakgrunnen for bestillingen er at grenseverdiene for glass, metallvarer og ikke-keramiske gjenstander uten emaljebelegg er fra 1960/70-tallet. Mattilsynet ønsket en vurdering av om utlekking av tungmetaller ved disse grenseverdiene kan anses som helsemessig trygt basert på ny vitenskapelig dokumentasjon som har kommet til etter at de ble fastsatt.

Faggruppe 4 mener på bakgrunn av de teoretiske eksponeringsberegninger som er foretatt i risikovurderingen at eksponeringen for bly og kadmium fra glass, metallvarer og ikke-keramiske gjenstander må holdes så lav som mulig. 

Siden bruks- og forbruksgjenstander fremstilt av glass, metallvarer og ikke-keramiske gjenstander uten emaljebelegg må antas å være i mer utstrakt bruk i kontakt med næringsmidler enn keramiske gjenstander, er det rimelig å stille strengere krav til utlekkingen fra disse enn fra keramikk. 

Grenseverdiene for utlekking av tungmetallene må derfor ikke være høyere enn nødvendig av praktiske, tekniske grunner under produksjonen for å kunne sikre helsemessige trygge produkter.

Vurderingen er en oppfølging av faggruppens risikovurdering av utlekking av bly og andre tungmetaller fra keramiske produkter (dok.nr- 04/403), som ble gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet tidligere i 2004. De to risikovurderingene bør sees i sammenheng.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler