Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av koffein i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 55

Publisert: 01.11.2007

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert om det kan foreligge helserisiko knyttet til inntak av påvist koffeininnhold i kosttilskudd som har blitt analysert i et kartleggingsprosjekt i regi av Mattilsynet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Statens legemiddelverk (SLV). Oppdraget er besvart av VKMs Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4).

Koffein er klassifisert som legemiddel i Norge og er ikke tillatt å tilsette næringsmidler. SLV har imidlertid gjort unntak for innhold av rent koffein og guarana (koffeinkilde) i aromatiserte drikkevarer i mengder på inntil 150 mg/l. SLV ønsker nå også å gjøre unntak fra legemiddelloven for koffein utvunnet fra urteekstrakter i produkter med opptil 300 mg døgndose. Produkter med tilsatt renfremstilt koffein skal fortsatt anses som legemiddel.

En rekke epidemiologiske studier tyder på at et høyt inntak av koffein kan medføre negative helseeffekter hos mor og barn under svangerskapet (spontanabort og veksthemming hos foster). I tillegg er koffeineksponering satt i sammenheng med forbigående atferdsforandringer hos barn og ungdom, slik som økt våkenhet, irritabilitet, nervøsitet eller angst. 

Et vedvarende inntak av koffein kan føre til utvikling av toleranse, og når tilgangen på koffein ikke opprettholdes kan dette medføre abstinenssymptomer. Det er stor variasjon i følsomheten for koffein i befolkningen, og en stor gruppe kan ha lav toleranse for koffein. Det har imidlertid ikke blitt fastsatt et akseptabelt daglig inntak (ADI) for koffein. 

Vurderingen fra VKM er derfor basert på tidligere risikovurderinger og oversiktsartikler om koffein fra EUs Scientific Committee on Food (SCF), Nordisk Ministerråd, Health Canada og VKM, og inntaksberegningene er basert på nasjonale kostholdsundersøkelser.

Ved beregning av det totale koffeininntaket i denne vurderingen er det tatt utgangspunkt i at de rapporterte døgndosene (anbefalt dose av preparatet brukt per døgn) av koffein for de ulike kosttilskuddsproduktene i analyseprosjektet kommer på toppen av koffeininntaket fra andre kilder. 

Det totale koffeininntaket i den norske befolkningen, kosttilskudd inkludert, er så sammenlignet med de øvre grensene for et helsemessig trygt koffeininntak i den generelle befolkningen (<400 mg/dag), og hos risikogrupper som gravide og ammende (<300 mg/dag) og barn (<2,5 mg/kg kroppsvekt/dag), som er foreslått av en arbeidsgruppe under Food Directorate of Health Canada.

Resultatene fra beregningene viste at et tilleggsbidrag fra flere av de analyserte kosttilskuddene vil kunne medføre at både gravide og kvinner i reproduktiv alder og barn som har et gjennomsnittlig koffeininntak fra andre kilder, får en totaleksponering for koffein over de anbefalte grensene foreslått av kanadiske helsemyndigheter. 

For høykonsumentene (95-persentilen) vil også den foreslåtte øvre grensen for friske voksne personer overskrides, mens overskridelsen i risikogruppene blir ytterligere forverret og øker risikoen for negative helseeffekter.

En omklassifisering av produkter som inneholder urteekstrakter (<300 mg døgndose) med naturlig koffeininnhold fra legemidler til næringsmidler vil medføre at denne typen produkter blir lettere tilgjengelig for folk flest. VKMs Faggruppe 4 mener dette er bekymringsfullt ettersom det kan medføre et høyere koffeininntak hos flere personer i risikogrupper, slik som gravide, ammende og barn. I tillegg vil risikoen for uheldige helseeffekter kunne øke hos de som allerede har et høyt inntak av koffein.

Med tanke på at variasjonen i følsomhet for koffein er stor, og at grupper i befolkningen antas å tåle lite koffein, er VKMs Faggruppe 4 av den oppfatning at forbrukere derfor bør informeres om innholdet av koffein i kosttilskudd.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler