Genmodifiserte organismer

Risikovurdering av genmodifisert nellik FLO-40685-2 (søknad C/NL/13/02)

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 35

Publisert: 17.08.2016

Hovedbudskap:

Ut i fra dagens kunnskap og tiltenkt bruksområde, som er begrenset til import og salg som avskårne prydblomster, er det ingen økt helse- eller miljørisiko forbundet med genmodifisert nellik FLO-40685-2 sammenliknet med nellik som ikke er genmodifisert.

Det er konklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag for Miljødirektoratet.

I motsetning til konvensjonell nellik inneholder FLO-40685-2 tre nye gener fra henholdsvis prydplantene petunia og fiol, og tobakksplanten Nicotiana tabacum.

Genene fra prydplantene koder for proteiner som fører til at nellikene får mørk lilla blomster. Genet fra tobakksplanten koder for et protein som gjør at plantene tåler mer av enkelte ugressmidler, en egenskap brukt under utviklingen av nelliklinjen.

Basert på en gjennomgang av søkers dokumentasjon og vitenskapelig litteratur, og tatt i betraktning at nellik FLO-40685-2 ikke skal dyrkes eller brukes i mat og fôr, konkluderer VKMs faggruppe for GMO med at datagrunnlaget er tilstrekkelig for å gjøre en risikovurdering av nellik FLO-40685-2.

Helserisiko

De tre nye proteinene viser ingen relevante likheter med kjente toksiner eller allergener. Ingen av dem er heller kjent for å forårsake toksiske eller allergiske reaksjoner. De nye fargestoffene i FLO-40685-2 finnes naturlig i mange bær, frukt og grønnsaker, og er godkjente tilsetningsstoffer i mat. VKMs faggruppe for GMO konkluderer derfor at det er usannsynlig at helserisikoen vil være større ved håndtering eller utilsiktet inntak av nellik FLO-40685-2, sammenliknet med vanlig nellik.

Miljørisiko

Miljørisikovurderingen av nelliklinjen FLO-40685-2 er avgrenset til mulige effekter av utilsiktet spredning av pollen og spiredyktige frø i forbindelse med transport og bruk som avskårne prydblomster. Genmodifiseringen av nelliklinjen FLO-40685-2 har ikke ført til endrede egenskaper knyttet til overlevelse og spredning sammenliknet med konvensjonell nellik. Det er ingen indikasjoner på at utilsiktet frøspill av nelliklinjen vil gi økt sannsynlighet for etablering og spredning av viltvoksende nellikplanter. Hagenellik dyrkes i Norge, men på grunn av manglende mulighet for pollen- og frøutvikling i avskårne blomster, er risikoen for spredning av gener liten. Det er derfor ikke risiko for utkrysning med dyrkede sorter eller viltvoksende arter i Norge.

Ut i fra dagens kunnskap konkluderer VKMs faggruppe for GMO at den tiltenkte bruken av nelliklinjen FLO-40685-2 ikke vil medføre en miljørisiko i Norge.

Sist oppdatert 18.8.2016.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler