Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av folsyre i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2015: 05

Publisert: 29.01.2015

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet blitt bedt om å vurdere øvre trygt inntaksnivå (UL) for folsyre. VKM konkluderer med at det ikke er grunnlag for å endre eksisterende UL for folsyre.

Folsyre er en syntetisk form for folat, som blir brukt i kosttilskudd og i berikning av mat og drikke fordi det er en stabil form av folat. Folat har mange funksjoner i kroppen, og kvinner anbefales å ta tilskudd av folsyre før og under graviditet for at fosteret ikke skal utvikle ryggmargsbrokk.

VKM endrer ikke øvre trygt inntaksnivå

I 2000 fastsatte EUs tidligere mattrygghetsorgan, Scientific Committee on Food (SCF), et øvre trygt inntaksnivå (UL) for folsyre på 1000 mikrogram (µg) per dag for voksne. Etter dette har studier antydet at det kan være sammenheng mellom høyt inntak av folsyre og utvikling av kreft.

UL har blitt vurdert flere ganger etter 2000. Senest i 2009 av EFSA, EUs mattrygghetsorgan, som opprettholdt UL på 1000 mikrogram per dag.

VKM har gjennomgått vitenskapelig litteratur for eventuelle sammenhenger mellom folsyre og kreft som har vært publisert etter 2009. Det er ikke vist sikker sammenheng mellom folsyretilskudd og kreft i den gjennomgåtte litteraturen. Folsyretilskudd er også gitt til pasienter som på forhånd var behandlet for tykktarmspolypper. Hos denne gruppen som er ekstra sårbar for utvikling av kreft, fant man heller ingen økt risiko for tykktarmskreft eller nye polypper i tykktarmen etter 3 -5 års behandling med 1000 mikrogram folsyre per dag. Derfor konkluderer VKM at det ikke er grunnlag for å endre eksisterende UL for folsyre.

Inntak fra kosttilskudd og produkter som er tilsatt folsyre

I følge en landsomfattende kostholdsundersøkelse blant voksne kvinner og menn, tar ca 26 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene kosttilskudd med folsyre.

Gjennomsnittlig inntak av folsyre fra tilskudd var 149 mikrogram per dag hos kvinner og 172 mikrogram per dag hos menn. I Den norske mor og barn-undersøkelsen, rapporterte 62 prosent av gravide kvinner i 2008 at de tok tilskudd av folsyre, og det gjennomsnittlige inntaket var 388 mikrogram per dag.

Vi vet ikke hvor mye berikede produkter som spises eller drikkes. Men, ifølge en norsk modell for vurdering av berikning som Mattilsynet bruker, kan det tilsettes 53 mikrogram folsyre per 100 kcal mat og/eller drikke uten at det vil føre til overskridelse av UL i noen aldersgrupper. Med dagens nivåer i kosttilskudd og dagens nivåer i berikede produkter vil ikke UL for folsyre overskrides.

Konsekvens dersom maksimumsgrensen for folsyre i kosttilskudd økes

VKM ble også bedt om å vurdere konsekvensene av en eventuell økning av gjeldende maksimumsgrensene for folsyre i kosttilskudd på 200 mikrogram. Dersom maksimumsgrensen økes til 400 mikrogram, vil barn under 6 år kunne få et inntak som er høyere enn UL, og inntaket for barn i aldersgruppen 7 - 10 år vil kunne bli tett opp til UL. Dersom maksimumsgrensene for folsyre i kosttilskudd økes til 600 mikrogram, vil det kunne medføre en overskridelse av UL for barn under 10 år, og et inntak tett opp til UL hos barn 11 - 14 år.

En økning av maksimumsgrensen for folsyre i kosttilskudd til 400 mikrogram eller 600 mikrogram vil ikke medføre en overskridelse av UL for den voksne befolkningen. Disse beregningene er basert på modellen for vurdering av berikningssaker.

Bakgrunn for oppdraget

I 2006 startet EU arbeidet med å fastsette felles grenser for hvor mye det skal være tillatt å tilsette av vitaminer og mineraler i kosttilskudd. I 2009 stoppet dette arbeidet midlertidig opp.

Mattilsynet vil, i påvente av at arbeidet med felles maksimumsgrenser starter opp igjen, vurdere om det er behov for endringer av de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd.

Risikovurderingen er utarbeidet av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler