Plantehelse

Revidert risikovurdering av Ralstonia solanacearum – mørk ringråte på potet fra Nederland

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 39

Publisert: 06.12.2010

Hovedbudskap:

Det er middels risiko forbundet med bakterien Ralstonia solanacearum ved import av matpoteter fra Nederland. Det er konklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet. R. solanacearum forårsaker plantesykdommen mørk ringråte i potet.

Bakgrunnen for oppdraget er at nederlandske plantehelsemyndigheter har bedt Mattilsynet om å revurdere dagens importforbud mot poteter fra Nederland. De viser til nedgang i forekomst av mørk ringråte i nederlandsk potetproduksjon som følge av kontrolltiltakene som er gjennomført de siste årene.

Som et ledd i behandlingen av saken har Mattilsynet bedt VKM om å vurdere sannsynligheten for at R. solanacearum introduseres i Norge, dersom dagens importforbud oppheves og import av poteter til mat eller industriformål fra Nederland tillates.

Mattilsynet har også bedt VKM om å vurdere konsekvensene dersom R. solanacearum etablerer seg i Norge.

I tillegg til å forårsake mørk ringråte i potet, kan bakterien også angripe ville planter, blant annet slyngsøtvier og svartsøtvier. Smittede planter av slike arter kan fungere som et reservoar for smitte. Mørk ringråte har aldri vært observert i Norge.

Frekvensen for innførsel av R. solanacearum til Norge med importerte poteter fra Nederland vil, dersom dagens totale importmengde skulle bli erstattet med kun nederlandske poteter, være at det i gjennomsnitt innføres ett potetparti med bakterien mellom hvert tiende til hvert sekstiende år.

Ett enkelt tilfelle og videre spredning av bakterien fra introduksjonsstedet vil, ifølge modellsimuleringer, gjennomsnittlig berøre 900 dekar potetåker, og i verste fall opp til 9000 dekar avhengig av hvor introduksjonen skjer i landet.

Merknader fra Nederland

Nederlandske Plant Protection Service har, etter at risikovurderingen ble publisert, kommet med merknader til deler av risikovurderingen. De viser blant annet til at det nå er en veldig liten prosentandel av potetpartiene som er smittet. De mener også at sannsynligheten for overføring og infeksjon er overvurdert.

VKMs faggruppe for plantehelse har vurdert merknadene og funnet at det ikke er grunn til å endre konklusjonene i risikovurderingen. Faggruppen mener det er riktig å ta høyde for variasjon i smittenivå i nederlandske poteter over en lengre tidsperiode enn kun de siste årene.

Faggruppen holder fast ved at situasjonen er annerledes i Norge enn i Nederland når det gjelder muligheter for overføring av smitte til vertplanter og understreker at det er stor usikkerhet i vurderingen av risiko.

Revidert vurdering

Risikovurderingen ble først publisert 07.07.2010. For å unngå misforståelser er en uklar formulering endret i en revidert versjon av konklusjonen. Den reviderte versjonen av risikovurderingen ble publisert 06.12.2010.

Risikovurdering av mørk ringråte og potetimport fra Egypt:

VKM har tidligere utarbeidet en risikovurdering av mørk ringråte og potetimport fra Egypt.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler