Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler

Bestilt:

Rapportnr: 2021: 10

Publisert: 09.06.2021

Hovedbudskap:

VKM har rangert 20 utvalgte mat- og vannbårne smittestoff som kan være negative for folkehelsen, og identifisert hvilke matvarer vi finner smittestoffene i.

Det fremgår av en ny rapport som VKM har gjort for Mattilsynet.

Mattilsynet trenger risikorangeringen for risikobasert prioritering av program for overvåking og kontroll av smittestoff i mat og vann.

20 utvalgte smittestoff


De 20 stoffene var valgt ut av Mattilsynet.

VKM rangerte risiko ut fra seks kriterier. Kriteriene var basert på forekomsten av mat- og vannbåren sykdom som kan tilskrives hvert smittestoff, alvorlighetsgraden av akutt og kronisk sykdom, andel av de smittede som blir kronisk syke, dødelighet og sannsynligheten for fremtidig økt sykdomsbyrde.

De seks høyest rangerte smittestoffene var (i fallende rekkefølge):

- Toxoplasma gondi

- Campylobacter spp.

- Echinococcus multilocularis

- Enterohaemorrhagic E. coli (EHEC)

- Listeria monocytogenes

- ikke-tyfoid Salmonella

-Det var betydelig overlapp mellom scoringene, understreker Taran Skjerdal, faglig leder av arbeidet.

Identifisering av matkilder

Identifiseringen av matkilder skulle blant annet avdekke i hvilke matvarer stoffene er påvist regelmessig, betydningen av mat som smittekilde, og hvilke risikofaktorer som kan forebygges.

VKM undersøkte mikrobiologiske og epidemiologiske data fra nasjonale overvåkings- og kontrollprogrammer, forekomstundersøkelser, utbruddsundersøkelser og forskning. Utenlandske data ble undersøkt hvis det ikke fantes norske data, eller hvis de norske dataene var sparsomme.

-Det var stor variasjon med hensyn til hvilke matvarer som var kilde til det enkelte smittestoff, sier Skjerdal.

Hun påpeker at ferske vegetabiler ble identifisert som en av de viktigste matvarekildene for 12 av de 20 smittestoffene, drikkevann var assosiert med åtte, og fem var knyttet til råmelk eller produkter av råmelk.

Konklusjonen kan bli endret

-Resultatene kan endres over tid etter hvert som nye data fra overvåking og forskning på smittestoffer og sykdommene de forårsaker blir tilgjengelige. Den systematiske og transparente prosessen som er beskrevet i denne rapporten blir trolig mest nyttig hvis den gjentas og oppdateres regelmessig med ny informasjon, sier Skjerdal.

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer har godkjent rapporten.

Kontakt

Olaug Taran Skjerdal

Leder for faggruppen for hygiene og smittestoffer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

M: 41 50 36 50

Andre populære artikler