Biologisk mangfold

Pukkellaks - risiko for biologisk mangfold og akvakultur

Bestilt:

Rapportnr: 2020:01

Publisert: 15.01.2020

Hovedbudskap:

Invasjon av pukkellaks i norsk kystfarvann og norske vassdrag, vil ha negative konsekvenser på biologisk mangfold, produktiviteten til lokal laksefisk og akvakultur. Regionalt og internasjonalt samarbeid må til for å redusere omfanget av pukkellaks.

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

VKM har vurdert risiko for negative konsekvenser på biologisk mangfold i ulike økosystemer, produktiviteten av lokal laksefisk og akvakultur hvis pukkellaks etablerer seg i norske vassdrag. VKM har også vurdert effekt av tiltak for å redusere spredning og etablering.

Risikovurderingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Om pukkellaks

Pukkellaks finnes naturlig i elver rundt det nordlige Stillehavet. At det er pukkellaks i norske farvann, skyldes at russiske myndigheter satte ut yngel i to omganger i siste halvdel av 1900-tallet. Det har vært pukkellaks i elver i Øst-Finnmark i mange år, først og fremst i oddetallsår. Da kommer laksen til elvene for å gyte.

Jo flere fisk, desto større konsekvenser

I hvilken grad pukkellaks får konsekvenser for biologisk mangfold og økosystemer i norske elver, avhenger først og fremst av antallet.

-Tusenvis av gytende pukkellaks vil ha stor effekt på lokal laks, vannkvalitet og biologisk mangfold, sier Kjetil Hindar. Han er faglig leder av vurderingen som VKM har gjort.

- Pukkellaksen vil produsere millioner av yngel som vil konkurrere med yngel av annen laksefisk om mat og plass. Pukkellaksen vil redusere antall små bunndyr og krepsdyr ved beiting, utdyper han.

Kystfarvann og havet blir også berørt.

Et høyt antall pukkellaks vil også øke sannsynligheten for at pukkellaks sprer sykdomsorganismer til villaks og oppdrettsfisk.

Overlever i varmere klima

Det ser ut til at pukkellaks i nordområdene har større sjanse for å overleve i varmere havvann. Sjansen for at pukkellaks vil overleve og etablere seg, vil trolig bli forsterket i takt med utviklingen mot et varmere klima.

- Et varmere klima kan gi uventet samspill mellom pukkellaks, sykdomsorganismer og andre arter. De siste årene har havtemperaturene i nord økt kraftig. Det gjør at vi må ta høyde for forhold i havet som ikke tidligere er observert når vi skal vurdere mulig videre utvikling. Det er kanskje her den største utfordringen ligger, sier Hindar.

Tiltak: internasjonalt samarbeid

Et tiltak som har vist seg å være effektivt for å redusere negative konsekvenser av pukkellaks, er målrettet fisking etter pukkellaksen. Man kan bruke garn, harpun, sluk, feller med mere, etter hva som egner seg for hver enkelt elv.

For å redusere antallet pukkellaks i havet og forhindre invasjoner av gytefisk til norske farvann og elver, er det nødvendig å samordne tiltak regionalt, nasjonalt og internasjonalt, konkluderer VKM.

Metode

Risikovurderingen er basert på et omfattende litteratursøk, kontakt med forskere i Nord-Amerika, Vest-Europa, Russland og Norge, med miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og med fiskeforeninger, grunneiere og andre interessenter i Norge.

VKM har testet om overflatetemperaturer i havet spiller en rolle for årlig mengde pukkellaks, og om antall voksen pukkellaks øker med stigende sjøtemperatur.

Risiko er fastsatt ut fra hvor stor effekt en hendelse har og sannsynligheten for at hendelsen inntreffer. Prosjektgruppen understreker at styrken på kunnskapen i mange tilfeller ansees for å være lav. Årsaken er mangel på fagfellevurderte publikasjoner og studier om norske forhold.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for fremmede arter og handel med truete arter.

Kontakt

Kjetil Hindar

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Philos.

M: 93 46 67 46

Andre populære artikler