Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 02

Publisert: 22.01.2010

Hovedbudskap:

VKM har gjort en vurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG med hensyn til skjebne i miljøet og miljørisiko. Steward 30 WG er et nytt skadedyrmiddel med indoksakarb som virksomt stoff. Det er nå søkt godkjent mot sommerfugllarver i kjernefrukt, enkelte grønnsaksvekster på friland og tomat i veksthus.

Helserisikovurderingen av preparatet og virksomt stoff Pdf, 118.2 kB. ble bestilt første halvår i 2009 og vurdert av faggruppen i juni 2009. 

Risikovurderingen av preparatet ble vedtatt av Faggruppe for plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 26. november 2009. Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Aerob nedbrytning av indoksakarb er middels til høy i jord. IN-KG433 er hovedmetabolitt i jord. Moderat anaerob nedbrytning der hovedmetabolitt er IN-JT333.

2) De fleste metabolittene, inkludert hovedmetabolitten IN-KG433, viser middels nedbrytning jord. Metabolitten IN-MK643, som påvises i èn relevant jordtype for norske forhold, viser moderat til lav nedbrytning. Dette kan indikere persistens og akkumulering av metabolittene kan ikke utelukkes.

3) Indoksakarb og metabolittene bindes sterkt til de fleste undersøkte jordtypene.

4) Indoksakarb går raskt fra vannfasen til sediment og nedbrytningen er middels til høy for hele systemet. IN-KT413 er eneste metabolitt som ble påvist i vannfasen i vann-sedimentforsøk.

5) Det er indikasjoner på lav nedbrytning av metabolittene IN-MP819 og IN-MS775 i sediment. Faggruppen mener at selv om de estimerte halveringstidene er usikre kan ikke persistens og akkumulering utelukkes.

6) Faggruppen påpeker at til tross for at metabolitten IN-JT333 ikke er funnet i vannfasen i vann-/sedimentstudiene kan dette ikke avkrefte at denne metabolitten faktisk tilføres vann ved avrenning fra jord hvor den er en viktig metabolitt. Det er usikkert hvordan metabolittene MS 775 og MP 819 oppfører seg i vannfasen da vi mangler sorpsjonsdata for disse.

7) Fotolyse er en viktig nedbrytningsvei for indoksakarb i vann. Faren for fordampning er ansett som lav.

8) Indoksakarb er akutt giftig og ekstremt kronisk giftig for pattedyr. Beregninger for kronisk eksponering viste en 7 ganger overskridelse av grenseverdien. Nytt estimert daglig inntak der blant annet diettspesifisering ble tatt hensyn til viste fortsatt overskridelse av grenseverdien. Faggruppen vurderer risikoen for effekter på pattedyr når man har tatt hensyn til diettspesifisering som moderat med 4 behandlinger og minimal ved 2 behandlinger i samme sesong.

9) Modellberegninger viste ingen overskridelse for akutt og kronisk giftighet for fugl og faggruppen vurderer risikoen for effekter på fugl som minimal.

10) Eksponeringsberegninger viste store overskridelser av grenseverdien for bier. Semi-feltforsøk viste at bienes jakt etter føde blir forstyrret. Faggruppen mener at feltforsøkene ikke avkrefter de overnevnte overskridelser og vurderer derfor risikoen for effekter på bier som svært stor ved sprøyting i blomstrende vegetasjon.

11) For andre leddyr er det vist signifikante effekter (>50%) ved relevante doser i utvidete labforsøk. For snylteveps og rovmidd ble grenseverdien overskredet i kulturen og for snylteveps overskrides grenseverdien også utenfor kulturen (ved 4 behandlinger i frukt). Dette indikerer svært stor risiko og utløser krav til feltforsøk. For jordlevende og bladlevende predatorer viste utvidete labforsøk lite effekter, men disse var utført med lavere dose enn det som er søkt i Norge. Faggruppen mener at feltforsøkene ikke avkrefter de overnevnte overskridelser og vurderer derfor risikoen for effekter på andre leddyr som svært stor.

12) Eksponeringsberegninger viste ingen overskridelser av grenseverdiene for meitemark og faggruppen vurderer risikoen for meitemark som minimal.

13) For fisk viste eksponeringsberegninger med 4 meters sikkerhetssone til vann overskridelser av grenseverdien for metabolittene IN-JT333 og IN-MS 775. Faggruppen vurderer risikoen for effekter av metabolitten IN-JT333 på fisk som middels ved 4 meters sikkerhetssone til vann.

14) Beregninger med 4 meters sikkerhetssone til vann viste overskridelser av grenseverdien for invertebraten M. bahia ved akutt og kronisk eksponering. Faggruppen mener at effekter på denne organismen er relevante for å vurdere risikoen for invertebrater også for ferskvann. Det var ingen overskridelser ved eksponering av dafnier. For metabolitten IN-MP819 ble grenseverdien også så vidt overskredet. Faggruppen vurderer risikoen for effekter av morstoffet på invertebrater som svært stor.

15) For sedimentlevende organismer overskrides grenseverdien for virksomt stoff. Faggruppen vurderer risikoen for effekter på sedimentlevende organismer som moderat ved 4 meters sikkerhetssone til vann.

16) Eksponeringsberegninger viste ingen overskridelse av grenseverdien for alger og faggruppen vurderer risikoen for effekter på alger som minimal.

17) Det er ingen indikasjoner på at preparatet Steward 30 WG medfører noen tilleggsrisiko i forhold til det aktive stoffet indoksakarb.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler