Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 25

Publisert: 23.06.2009

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en helserisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat. Steward 30 WG er et nytt skadedyrmiddel med indoksakarb som virksomt stoff. Det er nå søkt godkjent mot sommerfugllarver i kjernefrukt, enkelte grønnsaksvekster på friland og i veksthus samt i prydplanter i veksthus.

Det er VKM Faggruppe 2 sin oppfatning at:

1) Indoksakarb er farlig ved svelging og innånding. PreparatetSteward 30 WG er farlig ved svelging og det er svakt hud- og øyeirriterende.

2) Blod er målorgan for toksisiteten til indoksakarb ved å gi regenerativ hemolytisk anemi. Mest sannsynlig er det metabolitten P0036 som er ansvarlig for stoffets toksiske effekt på blod. I mus ble det sett økt dødelighet ved relativt lave doser. Dødsårsaken var skader på nervesystemet og hjerte. Det ble også sett økt dødelighet hos hunnrotter assosiert med atrofi i beinmarg og brissel samt hemolytisk anemi.

3) Metabolittene JT333 og KG 433 er mer toksiske enn modersubstansen og mest sannsynlig ansvarlig for økt dødelighet som ble sett en rekke forsøk.

4) Faggruppen anser at det kan være en risiko for redusert kroppsvekt hos nyfødte ved eksponering via amming da stoffet har høy fettløselighet.

5) Faggruppen foreslår ADI satt til 0,006 mg/kg/dag basert på 90 dagers (MP062) og 2 års forsøk (JW062) med rotte der NOAELforeslås satt til 0,6 mg/kg/dag (10 ppm) og en usikkerhetsfaktor på 100. Dette begrunnes med at det er sett endringer på flere blodparametere (røde blodceller, hemoglobin og hematokritt) ved de laveste dosene etter 6 måneder. 90-dagers forsøk med rotte viste også tilsvarende effekter. I tillegg vektlegger faggruppen at det ikke er utført kroniske forsøk med MP062 som er noe mer giftig enn JW062. Faggruppen støtter derfor EUs valg av ADI.

6) AOEL foreslås satt til 0,004 mg/kg kv/dag. Dette er basert på 90 dagers forsøk på rotte der NOAEL ble satt til 0, 6 mg/kg kv/dag med en usikkerhetsfaktor på 100. Det er korrigert for oral absorpsjon på 60%.

7) ARfD foreslås satt til 0,02 mg/kg kv basert på redusert fostervekt sett i teratologiforsøk med rotter (MP062) med en NOAEL på 2 mg/ kg kv/dag.

8) Beregninger for å vurdere helserisikoen av Steward 30 WG ved bruk på friland og i veksthus viser at eksponeringen kommer under AOEL selv uten bruk av verneutstyr. Beregning av eksponeringen ved arbeid med behandlet kultur viser også eksponering under AOEL selv uten bruk av verneutstyr. Faggruppen anser at bruk av Steward 30 WG vil representere minimal helserisiko.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler