Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON810 (C/DE/02/9)

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 56

Publisert: 14.11.2007

Hovedbudskap:

Vurderingen av den insektresistente maislinjen MON 810 er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vitenskapskomiteen for mattrygghet er blitt bedt av Direktoratet for naturforvalting om å foreta en vurdering av miljørisiko i forbindelse med nasjonal sluttbehandling av søknad om godkjenning av MON 810 for alle bruksområder.

Det er kunnskapsmangler relatert til effekter av Bt-toksinet på ikke-målgrupper av terrestriske og akvatiske organismer. I norsk sammenheng, og sett i forhold til annen mais, finner likevel faggruppen at maislinjen MON 810 har en lav risiko for effekter på miljøet.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler