Genmodifiserte organismer

Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON810 (C/DE/02/9)

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 56

Publisert: 14.11.2007

Hovedbudskap:

Vurderingen av den insektresistente maislinjen MON 810 er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vitenskapskomiteen for mattrygghet er blitt bedt av Direktoratet for naturforvalting om å foreta en vurdering av miljørisiko i forbindelse med nasjonal sluttbehandling av søknad om godkjenning av MON 810 for alle bruksområder.

Det er kunnskapsmangler relatert til effekter av Bt-toksinet på ikke-målgrupper av terrestriske og akvatiske organismer. I norsk sammenheng, og sett i forhold til annen mais, finner likevel faggruppen at maislinjen MON 810 har en lav risiko for effekter på miljøet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie