Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Migrasjon av metylendianilin fra kjøkkenredskaper

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 05

Publisert: 11.01.2006

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert helserisikoen ved inntak av stoffet 4,4'-metylendianilin (4,4'-MDA). Bakgrunnen for oppdraget var en undersøkelse som viste at 4,4'-MDA kan overføres fra sorte kjøkkenredskaper av polyamid/nylon til en såkalt
næringsmiddelsimulant (vann).

Risikovurderingen er foretatt av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4).

Mattilsynet har påvist at 3 av 50 undersøkte kjøkkenredskaper framstilt av polyamid/nylon, kjøpt inn på det norske markedet, overskred EUs grenseverdi for migrasjon av primære aromatiske aminer, som også gjelder for 4,4'-MDA. De tre kjøkkenredskapene hvor grensen ble overskredet var en øse, en pastasleiv og en ballongvisp.

Disse avga henholdsvis 42, 93 og 1089 µg/dm2, mens grenseverdien tilsvarer en migrasjon på 3 µg/dm2. Det er den siste tiden påvist migrasjonsnivåer av dette stoffet i samme størrelsesorden gjennom analyser av lignende kjøkkenredskaper i en rekke andre land i Europa.

Det er usikkert hvorfor 4,4'-MDA kan finnes i denne typen kjøkkenredskaper, men det diskuteres om det kan stamme fra fargestoffer, eller fra bruk av stoffet som en herder i produksjonen av polyamid/nylon. 4,4'-MDA er gentoksisk (skader arvematerialet) og kreftfremkallende i forsøksdyr. Det antas derfor at det ikke
kan settes en nedre terskel for en mulig helseskadelig effekt av stoffet. International Agency for Research on Cancer (IARC) klassifiserer stoffet i gruppe 2B – mulig kreftfremkallende for mennesker, basert på resultatene i forsøksdyr.

Med utgangspunkt i en verst tenkelig eksponeringssituasjon basert på det høyeste påviste migrasjonsnivået av 4,4'-MDA, beregnet faggruppen et inntak på 15,6 µg/kg kroppsvekt/dag. På bakgrunn av dette ble kreftrisikoen estimert på to forskjellige måter i risikovurderingen.

Det ble beregnet en eksponeringsmargin (Margin of Exposure, MOE), dvs. forholdet mellom dosen som gir kreft i forsøksdyr og den beregnede eksponeringen hos mennesker, på 109. Denne marginen er mye lavere enn verdien på 10000 som European Food Safety Authority (EFSA) mener tilsier lav prioritet for
risikohåndteringstiltak.

Videre ble en teoretisk risiko for kreft som følge av et livslangt daglig inntak av denne mengden 4,4'-MDA i verste fall beregnet å være 2,3 x 10-3 (tilsvarer 23 krefttilfeller per 10000 personer i løpet av 70 år). Til
sammenligning har Verdens Helseorganisasjon (WHO) tidligere angitt at forekomst av kreftfremkallende stoffer, som også er gentoksiske, i drikkevann ikke bør forekomme i nivåer som gir en livstidskreftrisiko på mer enn 1 x 10-5 (1 tilfelle per 100000).

Med bakgrunn i begge risikoestimatene anser faggruppen at de påviste migrasjonsnivåene av 4,4'-MDA fra kjøkkenredskaper ikke er forsvarlig med tanke på human kreftrisiko. Mattilsynet har sørget for at de 3 ovennevnte produktene som overskred grenseverdien for migrasjon er trukket fra markedet.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler