CITES

Kunnskapsoppsummering om vågehval

Bestilt:

Rapportnr: 2022: 01

Publisert: 15.02.2022

Hovedbudskap:

Kunnskapen om vågehval er mangelfull, og det er vanskelig å beregne hvor stor bestanden er globalt, og hvordan den utvikler seg.

Det er hovedbudskapet i en kunnskapsoppsummering som VKM har gjort for Miljødirektoratet.

Få observasjoner

Kunnskapen om vågehval er i stor grad basert på ganske få observasjoner fra begrensede deler av det geografiske utbredelsesområdet.

-Vi mangler data om grunnleggende biologiske egenskaper som migrasjon, reproduksjon og demografi, opplyser Eli Knispel Rueness, som er faglig leder for oppsummeringen.

Om vågehval

Vågehval er utbredt på den nordlige og sørlige halvkule i Atlanterhavet og Stillehavet. Vågehval er en utpreget vandrende art og finnes i polare, tempererte og tropiske havområder.

Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) overvåker bestandene, spesielt i områder der det pågår hvalfangst. Den internasjonale naturvernunionen anslo i 2018 at den totale vågehvalbestanden er på 200 000 voksne individer. Det er ukjent om trenden er opp- eller nedadgående.

-Det er observert at bestanden forflytter seg nordover i Nord-Atlanteren både sommer og vinter. Denne utviklingen vil trolig fortsette, som en konsekvens av global oppvarming, sier Rueness.

Hva påvirker bestanden?

Vågehval utsettes for påkjørsel av båter, for støy og forurensing. De havner som bifangst, og setter seg fast i fiskeutstyr eller søppel. Ifølge kunnskapsoppsummeringen er det uvisst hvordan forurensing og klimaendringer vil påvirke bestanden på lang sikt.

Hvalfangst har vært og er en betydelig årsak til unaturlig dødelighet for vågehval.

IWC innførte et hvalfangstmoratorium på 1980-tallet. Moratoriet overholdes av de aller fleste land i verden. Vågehvalen står på Appendix I til konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES. Det innebærer at internasjonal kommersiell handel er forbudt.

Norge har reservert seg i listingen, og har siden 2014 vært verdens eneste eksportør av vågehvalkjøtt.

Kunnskapsoppsummeringen er godkjent av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES).

Kontakt

Eli K. Rueness

Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

M: 99 22 59 24

Andre populære artikler