Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kommentarer til SCCSs vurdering av parabener i kosmetiske produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 22

Publisert: 02.12.2011

Hovedbudskap:

Det er ikke umiddelbart behov for en ny risikovurdering av parabener i kosmetiske produkter fra EUs vitenskapskomité på kosmetikkområdet (SCCS). Dette er konklusjonen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) etter å ha gjennomgått SCCSs siste vurdering av parabener og innsigelser som enkelte medlemsland har hatt til denne.

VKM har i et hasteoppdrag fra Mattilsynet utarbeidet en kommentar til SCCSs siste vurdering av parabener i kosmetiske produkter som ble publisert den 10. oktober 2010, samt andre relevante dokumenter.

Bakgrunnen for oppdraget er at Danmark i mars 2011, ved å benytte sikkerhetsklausulen i kosmetikkdirektivet, innførte et midlertidig forbud mot propyl- og butylparaben i kosmetiske produkter til barn under tre år.

Mattilsynet vil bruke VKMs kommentar som underlag for norske synspunkter i EU-kommisjonens pågående arbeid med å avgjøre om det danske forbudet skal utvides til å gjelde for alle EU/EØS-land eller om det må oppheves i Danmark.

Vurdering fra SCCS av dokumentasjonen som ligger til grunn for det danske forbudet

I samsvar med fast prosedyre når et medlemsland benytter seg av sikkerhetsklausulen i kosmetikkdirektivet, har SCCS vurdert den vitenskapelige dokumentasjonen som ligger til grunn for det danske forbudet. De konkluderte med at metyl-, etyl-, propyl- og butylparaben trygt kan brukes i kosmetiske produkter, så lenge produsentene holder seg til fastsatte grenseverdier/bruksbetingelser i regelverket.

Med unntak av visse produkter som er utviklet for bruk i bleieområdet hos små barn under seks måneder, anser SCCS at kosmetiske produkter som inneholder parabener ikke utgjør noen helsefare for barn, uansett aldersgruppe. Vurderingen fra SCCS gir altså ikke Danmark medhold i sitt forbud mot propyl- og butylparaben.

Innsigelser fra enkele medlemsland til vurderingen fra SCCS

Enkelte medlemsland har kommet med innvendinger til deler av vurderingen fra SCCS, blant annet at ikke solkrem er inkludert når de beregner barns eksponering for parabener. Det stilles også spørsmål ved om det er riktig å skille mellom 6 måneder og 3 år gamle barn når det gjelder eksponering fra produkter til bruk på bleieområdet.

Synspunkter fra VKM

VKM er enig i noen av de kritiske kommentarene til vurderingen fra SCCS. Ingen av innsigelsene inneholder imidlertid kvantitative beregninger, og det er derfor uvisst hvorvidt de faktisk ville endret SCCSs konklusjoner.

De fleste risikovurderinger vil til en viss grad inneholde usikkerhetsmomenter grunnet mangel på gode data, og det vil derfor være nødvendig å gjøre antagelser, både om eksponering for det kjemiske stoffet og dets helseeffekter.

VKM anser at SCCSs vurdering av parabener i kosmetiske produkter er utført i tråd med hva som anses som god praksis for denne type arbeid, og at de har uttrykt hvilke antagelser som er gjort og hvilken usikkerhet risikovurderingen inneholder på en god måte.

VKM konkluderer derfor med at det ikke umiddelbart er behov for en ny risikovurdering av parabener i kosmetiske produkter fra SCCS på bakgrunn av innsigelsene som enkelte medlemsland har kommet med.

Risikovurderinger av parabener i kosmetiske produkter har blitt utført gjentatte ganger av SCCS de siste årene. En fransk studie av parabeners effekt på rotter er forventet publisert i desember 2011, og avhengig av resultatene i denne studien vil det da kunne bli behov for en ny risikovurdering fra SCCS.

Behov for bedre data om hudopptak og metabolisme av parabener

VKM understreker i likhet med SCCS og enkelte medlemsland at det er behov for bedre data på hudopptak og metabolisme av parabener i mennesker, inkludert barn i ulike aldersgrupper. Det er i tillegg behov for reproduksjons- og utviklingstoksikologiske studier av god kvalitet i forsøksdyr. Spesifikke eksponeringsdata for bruk av kosmetiske produkter på barn vil også kunne redusere usikkerheten i risikovurdering av parabener. Slike data bør fremskaffes av kosmetikkindustrien.

Uttalelse fra VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kommentaren er utarbeidet av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk.

To av faggruppens medlemmer, Tore Sanner og Mona-Lise Binderup, har ikke vært med på denne uttalelsen fra VKM da det kan stilles spørsmål ved deres habilitet. Tore Sanner har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet SCCS’s to siste vurderinger av parabener. Mona-Lise Binderups arbeidsgiver, DTU Fødevareinstituttet, har bidratt med vitenskapelige råd til danske myndigheter om parabener i kosmetiske produkter.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler