Biologisk mangfold

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier

Bestilt:

Rapportnr: 2022: 03

Publisert: 21.02.2022

Hovedbudskap:

Med varmere klima er det mulig at asiatisk geithams (Vespa velutina) kan spre seg til Norge. Det er usannsynlig at japansk geithams (Vespa mandarina) vil spre seg til Norge.

Dersom disse to kjempevepsartene spres hit, er det imidlertid høyest sannsynlighet for at japansk geithams kan etablere seg her.

Det konkluderer VKM, som har vurdert risiko for biologisk mangfold og for birøkt hvis disse fremmede kjempevepsartene spres til Norge.

Usikkerhet

Det er flere usikkerhetsmomenter som påvirker sannsynligheten for introduksjon og spredning. Det er størst usikkerhet om klimaet i Norge vil være egnet for asiatisk geithams.

Asiatisk geithams er allerede etablert og utbredt i Europa, men på grunn av ulike klimatiske preferanser, er det likevel mer sannsynlig at japansk geithams vil kunne etablere seg i Norge, hvis den spres hit.

Farer og generelle risikoer

VKM har identifisert fem mulige farer ved spredning og etablering, og har vurdert risiko for at farene skal inntreffe.

Begge artene er rovinsekter, og kan ødelegge bestander av lokale honningbier. Det vil blant annet ramme produksjon av honning og bivoks, og pollinering, spesielt av frukttrær. VKM har vurdert at begge artene utgjør moderat risiko for norsk birøkt.

Ifølge VKM er det moderat risiko for at lokale insekter og andre leddyr kan være utsatt for predasjon.

- Geithamsarten som hører hjemme i Norge, kan være utsatt for konkurranse om byttedyr og reirplasser, og vi vurderer at denne risikoen er moderat til lav, sier Katrine Eldegard. Hun har vært faglig leder av arbeidet.

Både asiatisk og japansk geithams kan introdusere eller spre sykdomsfremkallende organismer og parasitter. På grunn av lite data har ikke VKM vurdert risiko for dette hos japansk geithams.

Risikoen for at asiatisk geithams sprer organismer og parasitter er lav, ifølge VKM.

Forebyggende tiltak

VKM har oppsummert mulige tiltak for å redusere risikoen. VKM peker på at asiatisk og japansk geithams har høy kapasitet for å spre seg på egen hånd. I tillegg spres artene med godstransport. Derfor vil det være nærmest umulig å hindre at artene før eller siden kommer til Norge, ifølge VKM.

- For å hindre etablering, er det viktig å bekjempe dem så tidlig som mulig. Sannsynligheten for å oppdage dem er størst hvis man informerer og involverer brede lag av befolkningen, sier Eldegard. - Hvis en av artene etablerer seg i Norge, trenger vi målrettede tiltak for å bekjempe den. Det er mulig å utrydde eller redusere antall geithams rundt bigårder, men man må gå varsomt frem for å forhindre skade på stedegne arter, sier hun.

Rapporten tar også for seg ulike lett tilgjengelige tiltak, som birøktere kan iverksette for å verne om bier i kuber.

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES).

Kontakt

Katrine Eldegard

Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

M: 99 16 35 92

Andre populære artikler