Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd

Rapportnr:

Bestilt:

Publisering: 17.03.2022

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilken risiko hold av katt i Norge utgjør for truede arter av blant annet fugl, amfibier og reptiler, og om det er god dyrevelferd å la katter løpe fritt.

VKM vil også vurdere hvilke tiltak som kan redusere eventuelle negative effekter av kattehold.

VKM har selv tatt initiativ til prosjektet. Bakgrunnen er blant annet en rapport fra Norsk Ornitologisk Forening fra 2018, som konkluderte med at om lag 7 millioner småfugl blir drept av katter i Norge hvert år.

Tredelt oppdrag

Oppdraget er tredelt. I første del vil VKM evaluere hvor stor innvirkning utegående katter har på bestanden av smågnagere, ekorn, småfugl, reptiler, amfibier og større virvelløse dyr. Risiko for overføring av ulike sykdomsfremkallende organismer og parasitter er også inkludert i denne delen.

Del to handler om dyrevelferd, blant annet om utegående katter utsettes for ulike farer, og omfanget av ukontrollert parring som resulterer i villkatter. Prosjektet vil ikke undersøke omfang av mulige negative effekter på dyrevelferd for byttedyr som ikke drepes. Del tre omhandler tiltak for å forhindre eventuelle negative effekter som avdekkes i del en og to.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen besår av:

Arbeidet starer opp i midten av februar 2021 og forventes ferdig i løpet av første halvår 2022.

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter med supplering fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, vil godkjenne den endelige vurderingen.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder, ph.d.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie