Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Neemazal

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 02

Publisert: 18.01.2012

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet en
risikovurdering av helseeffekter ved bruk av plantevernmiddelet Neemazal. VKM mener at de mange manglene i testgrunnlaget gjør det vanskelig å foreta en risikovurdering, og at det ikke kan utelukkes at preparatet kan være skadelig for foster.

Risikovurderingen er utført etter oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunnen er at det er søkt om godkjennelse av preparatet Neemazal mot skadedyr og midd i produksjonen av bær, frukt, og krydderurter, og av grønnsaker og prydplanter i veksthus og på friland.

Neemazal har azadiraktin som virksomt stoff.

Risiko for helseskader

VKM mener at det er en alvorlig datamangel at det ikke foreligger akseptable langtidsdyreforsøk som kan gi svar på om dette plantevernmiddelet kan gi svulster hos den som bruker preparatet. Samtidig med denne datamangelen har en sett effekter på arvestoffet i forsøk i laboratorieprøverør.

VKM er usikre på om et forsøk som er utført er tilstrekkelig til å avkrefte et mulig potensiale for skader på arvestoffet, og vil anbefale at det kreves ytterligere en studie av slike effekter.

Videre pekes det på at det er store mangler ved fosterutviklingsstudiene, ikke minst på bakgrunn av at lignende ekstrakter tradisjonelt har vært brukt som abortmidler i India. Det mangler også studier av fosterskadelige effekter med kanin som forsøksdyr i dokumentasjonen fra tilvirker.

Videre behandling av saken

VKMs faggruppe for plantevernmidler har utført risikovurderingen. Den vil inngå i Mattilsynets grunnlag for å godkjenne preparatet eller ikke, og for eventuell klassifisering, merking og mulige restriksjoner på bruk av middelet hvis det blir godkjent for det norske markedet.

Publisert 18.01.2012.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler