Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Movento 100 SC

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 28

Publisert: 03.07.2013

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) konkluderer med at flere av de toksiske effektene observert i forsøksdyr eksponert for spirotetramat bør vurderes å være relevante for mennesker. Spirotetramat er det aktive stoffet i et nytt insektmiddel, Movento 100 SC. Risikovurderingen ble bestilt av Mattilsynet.

Nytt insektmiddel

Movento 100 SC er et nytt insektmiddel til bruk i stein-frukt, grønnsaker og prydvekster utendørs, og salat, tomater og agurk i veksthus.

Risikovurdering

Risikovurderingen er basert på dokumentasjon innsendt av leverandør, fagfellevurdert litteratur og anerkjent metodikk, og vil bli brukt av Mattilsynet når de vurderer søknad om registrering og bruk av Movento 100 SC i Norge.

VKM ble bedt om å vurdere mulig helserisiko knyttet til middelets egenskaper, skjebne og atferd i miljøet, økotoksikologiske effekter og risiko knyttet til bruk.

Helse

Effekter på skjoldbruskkjertel, thymus, hjerne og reproduksjon hos eksponerte forsøksdyr ble ansett å være relevante for mennesker, og innebærer behov for verneutstyr ved bruk av Movento 100 SC.

Miljø

VKM konkluderer med at spirotetramat og dets metabolitter ikke er forventet å hope seg opp i jord eller nå grunnvannet.

Movento 100 SC brukt på foreskrevet måte utgjør minimal risiko for de fleste terrestriske organismer, inkludert bier, og også for vannlevende organismer i overflatevann forutsatt at det ved sprøyting anvendes en 5 meter sikkerhetssone til åpent vann.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler