Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Aviator Xpro EC 225

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 29

Publisert: 03.07.2013

Hovedbudskap:

I en risikovurdering bestilt av Mattilsynet konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at gjentatt bruk av et nytt soppmiddel, Aviator Xpro EC 225, kan forårsake akkumulering i jord av virkestoffet bixafen under norske forhold. Det er også risiko for grunnvanns-forurensning.

Nytt soppmiddel

Aviator Xpro EC 225 er et nytt soppmiddel for bruk i korn. Aviator Xpro EC 225 inneholder virkestoffet bixafen og det allerede godkjente stoffet prothioconazole.

Risikovurdering

Risikovurderingen er basert på anerkjent internasjonal metodikk og dokumentasjon fra eksperimentelle studier.

Dokumentasjonen er delvis framskaffet av leverandør, og supplert med fagfellevurdert litteratur. Konklusjonene i risikovurderingen vil bli brukt av Mattilsynet når de vurderer om Aviator Xpro EC 225 skal godkjennes i Norge.

Mattilsynet ba VKM om å vurdere mulig helserisiko, skjebne og atferd i miljøet samt øko-toksikologiske effekter knyttet til egenskaper og bruk av Aviator Xpro EC 225.

Helse

VKM konkluderer med at effekter på lever og koagulerings-parametre i forsøksdyr eksponert for bixafen bør vurderes som relevante for mennesker.

De foreliggende data gir ikke grunnlag for å hevde at bixafen er kreftfarlig, men derimot er VKM av den oppfatning at bixafen kan ha et potensiale for fosterskade. For å unngå helseskader ved sprøyting må det brukes verneutstyr.

Miljø

Det er VKMs oppfatning at gjentatt bruk av Aviator Xpro EC 225 kan føre til opphopning av bixafen i jord. Det er også er en mulig risiko for grunnvann-forurensning.

Bixafen har minimal risiko for toksiske effekter på terrestriske organismer, men kan ha skadelige effekter på vannlevende organismer med mindre det anvendes en sikkerhetssone på 10 m til åpent vann.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler