Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 (EFSA/GMO/UK/2007/50)

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 17

Publisert: 03.04.2009

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den herbicid- og insektsresistente maishybriden Bt11 x MIR604 fra Syngenta (EFSA/GMO/UK/2007/50) er utført av faggruppen for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting ber VKM om å vurdere den genmodifiserte maislinjen Bt11 x MIR604 til import og prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking.

Samlet vurdering:

Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det ikke godtgjort at bruk av maislinjen Bt11 x MIR604 ikke vil medføre endret risiko for helse i forhold til annen mais. Faggruppen påpeker også at det er kunnskapshull knyttet til om Cry-proteinene i Bt11 x MIR604 kan virke som adjuvant.

Faggruppen finner det lite trolig at den omsøkte bruken av Bt11 x MIR604 vil medføre endret risiko for miljø i forhold til annen mais.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler