CITES

Handel med papegøyer - risiko for bestanden

Bestilt:

Rapportnr: 2020: 15

Publisert: 18.12.2020

Hovedbudskap:

Avskoging er en økende trussel mot ville papegøyer fordi det fører til tap av leveområder. Mange av artene er i tillegg truet av ulovlig handel.

Det er konklusjonen i en vitenskapelig vurdering som VKM har gjort for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna, CITES, i Norge, skal bruke vurderingen ved behandling av søknader om papegøyeimport. VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge.

Bakgrunn

Papegøyer er populære kjæledyr i alle verdensdeler. Samtidig er omtrent en tredel av papegøyeartene utryddelsestruet. Den internasjonale naturvernunionen, IUCN, regner dem som sterkt truet, truet eller sårbare. Bestanden er trolig synkende for halvparten av alle papegøyearter.

I 2020 har CITES, 55 papegøyearter på sin liste I. Listen omfatter dyr og planter som trenger sterkest beskyttelse, og tilsvarer liste A i den norske CITES-forskriften.

Ni av papegøyeartene i liste I er avlet frem hos oppdrettere som er godkjent av CITES. Norge tillater bare innførsel av papegøyer fra disse oppdretterne. Import krever tillatelse både fra CITES-myndigheten i eksportlandet og fra Miljødirektoratet.

Resultater

VKM utførte full vurdering av status for bestander og handel for 26 av de 55 papegøyeartene i CITES liste I. Vurderingen for hver art er presentert som et faktaark med et kort sammendrag av artens biologi (navn, taksonomi, utbredelse livshistorie, leveområde og rolle i økosystemet), bestand og bestandsutvikling, trusler og bevaringsstatus, bestandsforvaltning, vurdering av lovlig og ulovlig handel, en vurdering av den totale datakvaliteten og referanser.

-Vi fant at ulovlig handel fortsatt er en trussel mot overlevelsen til flere av papegøyeartene på CITES liste I, sier Eli Knispel Rueness. Hun har vært faglig leder av arbeidet.

-Det var stor variasjon i datagrunnlaget for de ulike artene, både når det gjaldt informasjon om artenes generelle biologi, bestandsstørrelse og -utvikling, og i dokumentasjonen på om det forekommer ulovlig handel med artene, fortsetter Rueness.

VKM anbefaler at vurderingen av status for bestander og handel av liste I papegøyearter bør oppdateres innen utgangen av 2025.

Slik har VKM gått frem

Handelsmønstrene for handel med papegøyer er ulikt i forskjellige deler av verden. Derfor ble papegøyeartene delt i tre grupper etter geografisk utbredelse: Afrika, Australasia og Mellom- og Sør-Amerika. De artene som var registrert for kommersiell omsetning i handelsdatabasen etter 2010 ble valgt ut til full vurdering. I tillegg ble to arter valgt ut på grunn av mistanke om pågående ulovlig handel.

Vurderingen er godkjent av VKMS faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITE)

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM best odv:

Kontakt

Eli K. Rueness

Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

M: 99 22 59 24

Andre populære artikler