CITES

Handel med landskilpadder - risiko for ville bestander

Bestilt:

Rapportnr: VKM Report 2024: 01

Publisert: 20.03.2024

Hovedbudskap:

De fleste landskilpaddeartene som er inn- eller utført til og fra Norge er ikke truet av handel. Det viser en ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Men for noen arter reduserer internasjonal handel evnen til å overleve i naturen.

Vurderingen er gjort på oppdrag for Miljødirektoratet.

VKM har undersøkt om internasjonal handel med landskilpadder utgjør en trussel for artenes overlevelse i naturen. VKM har vurdert de tolv landskilpaddeartene som er inn- eller utført fra Norge siden 2010, og to arter som er gjenstand for betydelig internasjonal handel.  

VKM konkluderer med at det for åtte av artene ikke er skadelig med handel over landegrensene. Bestanden for fire av artene trues av lovlig internasjonal handel, mens VKM ikke konkluderer for to av artene.  

Handel er ikke-skadelig: Aldabrachelys gigantea, Centrochelys sulcata, Chelonoidis carbonarius, Chersina angulata, Stigmochelys pardalis, Testudo graeca, Testudo hermanni og Testudo marginata

Skadelig: Chelonoidis denticulatus, Indotestudo forstenii, Kinixys homeana og Manouria emys

Ikke konkludert: Kinixys spekii og Testudo horsfieldii

VKM-rapporten er en risikovurdering som bygger på kriterier gitt i Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES). For hver av 14 landskilpaddearter som omsettes internasjonalt, har VKM vurdert hvorvidt internasjonal handel utgjør en trussel for artens videre overlevelse i naturen på grunnlag av kunnskap om artens biologi, miljø, bruksområder og forvaltning.

Det er noe usikkerhet forbundet med vurderingene for arter der størrelsen på de ville bestandene, nivået av ulovlig handel og forvaltning i utbredelseslandene er ukjent.

- Mange landskillpadder er i dag truet av at de mister leveområder og fordi de er lett tilgjengelig kjøtt. VKMs vurderinger bidrar til å forsikre om at den internasjonale kjæledyrhandelen foregår på forsvarlig vis, sier sier faglig leder Eli Knispel Rueness, som har ledet arbeidet.

VKM foreslår at NDF for artene gis en gyldighet på fem år, med mindre Verdens naturvernunion (IUCN) skulle komme med nye vurderinger av artens bevaringsstatus. En NDF er en vurdering av hvorvidt handel er skadelig for artens videre overlevelse i naturen

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa i VKM har bestått av:

Eli K. Rueness, faggruppen for CITES (faglig leder)

Hugo de Boer, faggruppen for CITES

Berit Gehrke, faggruppen for CITES

Matthew Grainger, faggruppen for CITES

Jo Skeie Hermansen, VKMs sekretariat (prosjektleder)

Daniel Flø, VKMs sekretariat (prosjektdeltager)

Risikovurderingen er godkjent av faggruppe for CITES med supplering.

Kontakt

Eli K. Rueness

Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

M: 99 22 59 24

Andre populære artikler