Biologisk mangfold

Genmodifisert steril laks - risikovurdering av feltforsøk

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 20

Publisert: 06.10.2023

Hovedbudskap:

VKM har gjort en risikovurdering knyttet til en søknad om å sette ut 303 genomredigerte laks i forsøksøyemed.

Vurderingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Genetisk innblanding av oppdrettslaks er et problem for villaksbestandene i Norge. For å imøtegå dette har Havforskningsinstituttet utviklet laks som skal være steril, ved å benytte genomredigeringsteknikken CRISPR.

Oppdraget

VKM har vurdert om utsetting av 303 individer av genmodifisert steril laks og 485 kontroll-laks vil kunne ha negative effekter på biologisk mangfold. Ifølge søknaden vil fiskene bli satt ut i merd i sjø og VKM har vurdert hvilken risiko individene utgjør i merd, og hvis de rømmer.

VKM konkluderer med at det, basert på søknadsdokumentasjonen, ikke er godt nok bevist at alle de 303 genmodifiserte laksene er sterile. Likeledes finner VKM at et ukjent antall av de 485 fertile kontrollfiskene kan være bærere av et mutert allel som kan føre til sterilitet. I verste fall kan allelene for sterilitet introduseres inn i villakspopulasjoner dersom laksen rømmer.

VKMs risikovurdering inngår i det totale kunnskapsgrunnlaget Miljødirektoratet vil benytte i sin endelige vurdering av søknaden.

Risikovurderingen er godkjent av en tverrfaglig godkjenningsgruppe og publiseres 6. oktober, 2023.

Kontakt

Kjetil Hindar

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Philos.

M: 93 46 67 46

Andre populære artikler