Biologisk mangfold

Genmodifisert steril laks - risikovurdering av feltforsøk

Bestilt:

Rapportnr: 2023: 20

Publisert: 06.10.2023

Hovedbudskap:

VKM har gjort en risikovurdering knyttet til en søknad om å sette ut 303 genomredigerte laks i forsøksøyemed.

Vurderingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Genetisk innblanding av oppdrettslaks er et problem for villaksbestandene i Norge. For å imøtegå dette har Havforskningsinstituttet (HI) utviklet laks som skal være steril, ved å benytte genomredigeringsteknikken CRISPR.

Oppdraget

VKM har vurdert om utsetting av 303 individer av genmodifisert steril laks og 485 kontroll-laks vil kunne ha negative effekter på biologisk mangfold. Ifølge søknaden vil fiskene bli satt ut i merd i sjø og VKM har vurdert hvilken risiko individene utgjør i merd, og hvis de rømmer.

VKM konkluderer med at det, basert på søknadsdokumentasjonen, ikke er godt nok bevist at alle de 303 genmodifiserte laksene er sterile. Likeledes finner VKM at et ukjent antall av de 485 fertile kontrollfiskene kan være bærere av et mutert allel som kan føre til sterilitet. I verste fall kan allelene for sterilitet introduseres inn i villakspopulasjoner dersom laksen rømmer.

VKMs risikovurdering inngår i det totale kunnskapsgrunnlaget Miljødirektoratet vil benytte i sin endelige vurdering av søknaden.

Risikovurderingen ble godkjent av en tverrfaglig godkjenningsgruppe og publisert 6. oktober, 2023.

Oppdatering av oppdrag:

Svar på tilleggsoppdrag fra Miljødirektoratet 8. april 2024

Miljødirektoratet har bedt VKM vurdere om nye opplysninger og dokumentasjon fra HI (oversendt februar og mars 2024), vil endre VKMs konklusjoner i opprinnelig risikovurdering av feltforsøk med genomredigert steril laks.

Den nye dokumentasjonen fra HI inkluderer nye genotypings-resultater, det vil si avklaring om genvariantene (mutasjonene) hver enkelt forsøksfisk har. I tillegg har HI levert analyser fra vevsprøver (histologiske undersøkelser) fra åpnede fisk, for bekreftelse på fravær av kjønnsceller i fisk med genvarianter som skal gi sterilitet.

VKMs konklusjon

Basert på de nye dataene, konkluderer VKM at det er betydelig lavere usikkerhet knyttet til hvorvidt forsøksfiskene er sterile. VKM anser imidlertid at alle forsøk som potensielt kan introdusere arvelig sterilitet til villaks, er forbundet med en potensielt høy risiko grunnet det iboende potensialet for massiv negativ miljøeffekt.

Dermed opprettholder VKM konklusjonen om samme risikokategori («potensielt høy risiko»), selv om sannsynligheten («veldig usannsynlig») for at de negative følgene skal inntreffe nå er enda lavere enn tidligere.

Kontakt

Kjetil Hindar

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Philos.

M: 93 46 67 46

Andre populære artikler